Tankar om bygdebolag

Renovering av hyresfastigheten Långholmen

Hyra lägenhet eller rum

Flyingegården

Ställ dej i kö till lägenhet, genom att skicka dina kontaktuppgifter här. 

 

2015-10-15

Nytt värmesystem till Flyingegården

Flyingegården Fastighetsaktiebolag har investerat i och per 2015-09-17 driftsatt 4 st parvist sammankopplade värmepumpar (Luft-till-vatten) för uppvärmning av såväl lokaler som tappvatten. Systemet kompletterar den befintliga lösningen med 50%-ig återvinning av frånluften i elevboendebyggnaden. Bilden ovan visar värmepumpsystemets innedel med paneler för styrning. 

Styrelsen övervägde följande alternativ:

Ytjordvärme

Detta alternativ hade kanske varit det allra bästa (solvärmen hettar regelbundet upp den nedkylda marken), om det inte var för att intilliggande markägare  uttalat ett bestämt nej till ett belastande servitut, trots att ifrågavarande jordbruksmark inte på något sätt skulle påverkas negativt av nedgrävda slingor/slangar för ytjordvärme.

Att gräva upp egen mark föreföll mindre attraktivt utifrån två huvudanledningar:

· Höga kostnader för återställning av tomten. Det var tveksamt om man verkligen skulle ha fått plats med de längder på slingorna som krävs för högsta verkningsgrad. Rotsystem för värdefulla träd och annat skull dessutom kunna sätta käppar i hjulet. Bakgården är därtill till stor del asfalterad.

· Risker för betydande intäktsbortfall p.g.a. begränsad tillgänglighet. Åtgärden skulle förmodligen ha givit ett närmast kaosartat intryck för gårdens hyresgäster och andra besökare.

Bergvärme

De geologiska förutsättningarna för att lyckas med detta till rimliga kostnader bedömdes närmast som obefintliga efter en grundlig undersökning och ingående diskussioner med en geolog.

Grundvattenvärme

Ett intressant alternativ, som dock kräver omfattande underhåll [filterrengöring, djupvattenpump, (som också drar en del energi)].

Området är rikt på vatten och transporterande ådror och har troligtvis tillräckliga flöden för Flyingegårdens energibehov. Problemet är områdets finkorniga sand ner till berggrunden, vilket riskerar att slamma igen filtren. Detta skulle tala för att förlänga borrhålet och dyra foderrör från det standardmässiga tänket 70 m till över 100 m. Problemet tycks vara analogt med vad som gäller för Bergvärme ovan.

Det var för övrigt inte helt säkert att hitta en lämplig vattenådra. Ett borrhål för returen måste också till, som om samma vattenådra utnyttjas, bör ligga på ca 50 m avstånd från första hållet. Om en annan separerad vattenådra upptäcktes skulle avståndet kunna kortas ner till några meter, men det gällde även här att finna ett hål med tillräckliga flöden för att svälja vattenmängden för returen.

Försöket med grundvattenvärme för Flyinge Bil fick avbrytas. Enorma flöden kunde konstateras, men filtren slammade igen efter bara några minuters drift. Även Flyinge Plantshop har fått rikliga flöden, men de utvinner inte energi ur vattnet, utan använder det till bevattning av sina plantor.

Två – antagligen goda – exempel på lyckade värmeinstallationer i Flyinge står två egnahemsägare för (dock väsentligt mindre byggnader än Flyingegården, och följaktligen lägre krav på vattenflöden), men det har tyvärr varit helt omöjligt att etablera kontakt med dessa grannar, vare sig via telefon eller brev.


Luft-till-vatten-värme

Ger lägst verkningsgrad av alla energikällor under kalla förhållanden, men under milda vintrar (exempelvis de två senaste) minskar naturligtvis skillnaden väsentligt. Skånes milda vintrar gör att Luft-till-vatten-lösningar här har fått en allmän spridning, i jämförelse med Norrland, där verkningsgraden för Bergvärme (läs: kylan) slår ut Luft-till-vatten.


Frånluftsvärme (Energiteknik i Teckomatorp AB är enda offertgivaren)

En variant av Luft-till-vatten, men med utrustning som helt och hållet skulle placeras inomhus (i pannrummet). Flyingegårdens samtliga rum har både tillufts- och frånluftsventiler. Det är just detta faktum som skulle göra en Frånluftsvärmelösning så intressant. I förhållande till traditionell Luft-till-vatten, sades verkningsgraden öka med 10 procentenheter (från ca 50% till 60%), eller kanske t.o.m. mer. All alstrad värmeenergi från människor (60 – 75 w per person), spisar, lampor, ljus, etc. tillvaratages och återvinns. Systemet är moduluppbyggt, så att om en modul går sönder, fortsätter systemet – om än mer begränsat – att fungera.

Trots en utlovad 25%-ig rabatt för att låta Flyingegården utgöra en referensinstallation för Energiteknik i Teckomatorp, beslutade styrelsen att avstå från detta alternativ p.g.a. följande:

1. Styrelsen såg stora risker med att välja en platsbyggd anläggning (risk för ökad, rentav ständig, tillsyn och en hel del uppgraderingar) i stället för en serietillverkad beprövad värmepumpslösning från en större tillverkare.

2. Eftersom den nuvarande 30-åriga elvärmen inte erbjöds att bytas ut, kan inte huvudsäkringen säkras ned. Detta skulle innebära att ett belopp i intervallet drygt 9.000 – knappt 13.000 årligen går förlorat i kostnadsbesparing. Dessutom måste den gamla elpannan (samtliga elpatroner) bytas ut snarare förr än senare.

3. Fördelen med att ha hela 6 kompressorer (om en går sönder, fortsätter funktionaliteten för övriga 5) kunde snabbt omvändas till kostnadsnackdelar (större risk att en eller flera av de sex går sönder, d.v.s. högre underhållskostnader).

4. Existerande varmvattenberedare skulle aldrig bytas ut. Analogt med punkt 2, kan man undra hur länge den befintliga lösningen håller?

5. Offerten förutsätter att det gamla ventilationssystemet i kontorsdelen kopplas ihop med det nyare i byggnaden för elevboendet. Detta skulle medföra högre, idag okända, kostnader.

6. Endast en 50%-ig kostnadsbesparing utlovades, trots att Energimyndigheten förvisso i ett test redovisade en besparing på 58%. Det fanns dock andra offererade Luft-vatten-system där hela 60% utlovas, med potentialen att till och med uppnå mer än detta.

Henrik Jansson, ordförande Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb) 

 

2014-04-23

Stämman 2014

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till utdelning med 40 öre per aktie enligt det förslag som skickats ut till samtliga aktieägare i samband med kallelsen. Styrelse med Henrik Jansson ordf samt Sara Ericsson och Richard Jönsson valdes. 

Vid stämman beslutad utdelning på aktier i Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb). 

 

1)      Du kan ta emot utdelningen och detta gör du genom att meddela vilket bankkonto du önskar få din utdelning insatt på. OBS Namn clearing nummer samt bankkonto.  Detta meddelande kan du skicka per epost: flyinge.bygdebolag@telia.com eller per brev till nedanstående adress senast den 23 maj 2014.

2)      Du kan skänka utdelningen till Flyingefonden, för bygdens bästa. Detta gör du genom att meddela oss detta senast de 23 maj se ovan. Glöm ej att ange namn.

3)      Du kan avstå från att meddela oss så kommer din utdelning att behållas av Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb).

 

2014-03-14

Kallelse till bolagsstämma 23 april

Styrelsen i Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb) kallar sina aktieägare till bolasgstämma. Se hela kallelsen här. Styrelsen föreslår utdelning med 40 öre per aktie. Varje aktieägare får separat ebrev eller brev med villkor som rör den föreslagna utdelningen. 

 

2014-03-10

Ny husmor på Flyingegården 

Styrelsen i Flyingegården Fastighets AB har utsett Elisabet Otterstedt att tillträda som husmor på Flyingegården från 28 februari 2014.  Elisabet bor i Flyinge. 

2013-04-05

Kallelse till bolagsstämma 

Styrelsen i Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb) kallar härmed aktieägare till ordinarie bolagsstämma måndagen den 29 april kl 18:30 på Flyingegården Roslövsvägen 11, Flyinge

Se hela kallelsen här

2013-03-05

Anna Brahes Hus - Flyingevägen 40

Fastigheten har uppnått ett slutbud på 3 400 000 och nu är det upp till Eslövs kommun att fatta beslut om man skall godta budet. Bygdebolaget har vid tidigare tillfälle lagt ett bud på 1 800 000 då även innefattande Hemvärnsgården, vilket säljaren då avvisade. Fastigheten har en intressant historia och donerades av Hwiderups slott till dåvarande Gårdstånga kommun. 

 

2013-03-05

Flyinge Fastighets AB köpte Långholmen

Ett nystartat fastighetsbolag där ägarna är bosatta inom bygden har under hösten 2012 köpt fastigheten Långholmen i Flyinge med adress Roslövsvägen 11. Köpesumman blev  4 750 000 kronor. Säljare är Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb). De nya ägarna har ingen koppling till personer i styrelsen för bygdebolaget eller andra personer i närståendekretsen. Vi önskar de nya ägarna lycka till och hoppas på en positiv utveckling av den mycket strategiskt väl belägna fastigheten.

2012-10-16

Långholmen såld

Fastigheten är nu såld till personer inom bygden. Mer information kommer då affären är helt genomförd och hyresgästerna fullt informerade. 

2012-10-10

Stor efterfrågan på boende

Flyingegårdens husmor har under sommaren och hösten haft mycket förfrågningar på boende i Flyingegården. Tre ytterligare rum har gjorts tillgängliga för att möta efterfrågan. Totalt finns nu 20 rum. Om du har behov av boende kontakta Flyingegården

 

2012-08-14

Försäljning av hyresfastighet

Fastigheten Östra Gårdstånga 5:80 kallad Långholmen och med adress Roslövsvägen 3 bjudes härmed ut till försäljning enligt stämmobeslut från den 20 juni se nedan. Vi vill i första hand finna en köpare från bygden som önskar fortsätta att driva verksamheten på fastigheten på samma sätt som bygdebolaget. En hyresfastighet med sex lägenheter och flera verksamhetslokaler på stor tomt mitt i centrala Flyinge. 

Prospekt och mer information om fastigheten kan erhållas via att ställa förfrågan via epost till bygdebolagets ordförande Orvar Otterstedt. Vi önskar få in intresseanmälan helst före den 31 augusti. 

 

2012-06-20 

Extra bolagsstämma

Flyinge Utveckling presenterade den utredning som styrelsens utredningsgrupp tagit fram och som föreningens styrelse enhälligt ställt sig bakom. Leif Larsson och Ulf Östman har meddelat att man önskar avgå ur styrelsen. Bolagsstämman väljer Orvar Otterstedt och Ola Wintzell att ingå i styrelsen intill ordinarie årsstämman.

 

2012-04-18

Bolagsstämman

Styrelsen visade på svårigheter med kassaflödet i bygdebolaget. Stämman beslöt att huvudägaren tillsätter en utredningsgrupp ur sin styrelse som kommer med förslag till hur kassaflödet kan förbättras. Extra bolagsstämma kommer att utlysas så snart detta är möjligt. 

 

2012-03-07

Bolagsstämma den 18 april kl 18.30

Stämman äger rum på Flyingegården, Roslövsvägen 11 och inleds med visning av lokalerna, kontorsrummen och rumsuthyrningen. 

 

2011-06-21

Du som vill hyra hos oss

Bygdebolaget har nu två fastigheter som har hyresrum eller lägenheter. Se mera här vem du kontaktar. 

 

2011-05-02

Flyingegården Fastighets AB

ASVH Fastighetsbolag byter namn till Flyingegården Fastighets AB och fd kommunhuset kommer nu i dagligt tal att kallas Flyingegården.

2011-04-11

Pressrelease

Flyinge Bygdebolag förvärvar ASVH Fastighetsbolag i Flyinge


ASVH ( Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen) Service AB i Flyinge och Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb) har i dag träffat en överenskommelse angående fastigheten Östra Gårdstånga 18:7.( Gamla kommunalhuset i Flyinge )

Affären innebär att ASVH Service AB säljer sitt dotterbolag ASVH Fastighets AB som äger fastigheten till Bygdebolaget. Fastigheten fungerar idag som kontor till ASVH samt finns där ett antal rum som hyrs ut till elever på Flyinge Kungsgård.

Bygdebolaget tar över från den 11 april 2011 och skall därefter driva bolaget vidare.
ASVH Service AB kvarstår som hyresgäst tills vidare.

Det känns bra att vi nu har kommit överens med Bygdebolaget om försäljningen som gör att vi nu kan satsa ännu mer på vår kärnverksamhet, säger Niklas Lindgren VD i ASVH Service AB. 

Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag, är ett bolag som ägs av ett 50 tal bybor i Flyinge bygden och Flyinge Utveckling. Bygdebolaget äger sedan 2008 en hyresfastighet i Flyinge som renoverats och är fullt uthyrd. 

För bygdebolagets del känns det mycket bra att vi nu lyckats förvärva denna fastighet som ligger många Flyingebor varmt om hjärtat. Det är vår förhoppning att vi nu kan vidareutveckla fastigheten och då inte minst genom att minimera energikostnaden så att vi får en ”grön verksamhet” säger Leif Larsson från Bygdebolaget.


Ytterligare upplysningar lämnas av Leif Larsson 070-9562988

 

2010-10-21

Nyemission   

Bygdebolaget har fått inviter till att eventuellt lägga bud på ytterliggare fastigheter i Flyingebygden. Med facit från det lyckade projektet Långholmen tycker styrelsen att Bygdebolaget är moget att ta nästa steg. För att stärka bolagets ekonomi beslutade därför styrelsen i september att gå ut med en nyemission till befintliga aktieägare. Nu vill Bygdebolaget öppna upp för nya aktieägare att vara med i en eventuell expansion av Bygdebolagets affärer inom Flyingebygden. Intresserade kan höra av sig till Leif Larsson  för att få underlag och teckningslista.
Aktierna erbjuds för tio kronor per styck. 

2010-06-01

Hur gör andra ?

Det finns flera som tänker som vi i Flyingebygden, då det gäller att behålla för bygden viktiga fastigheter.    

Se mera här

 

2010-05-17

Nyemission   

Bygdebolagets styrelse har stämmans uppdrag att erbjuda  en nyemission. Anmälan om intresse att förvärva aktier i bygdebolaget skall inkomma senast den 25 maj. Se inbjudan här.

 

2010-05-17

Bygdebolaget visar Vandrarhemmet  

Den 19 maj kl 19.00 visar bygdebolaget Gårdstånga Vandrarhem. Alla intresserade från bygden är välkomna. Se särskild inbjudan här.

 

2010-04-15

Nyemission   

Stämman beslutade ge styrelsen mandat att fortsätta förhandla om förvärv av fastigheter inom bygden och också att genom nyemission tillföra bolaget nytt kapital 200 000-400 000. En sådan nyemission skall innebära företrädesrätt för befintliga aktieägare men också syfta till att ytterligare öka  antalet  aktieägare. Idag finns 54 aktieägare men bolaget kan ha upp till 199 aktieägare. 

 

2010-04-15

 Styrelsen  

Stämman beslutade utöka antalet ledamöter från tre till fem och två revisorer. A-aktieägaren Flyinge Utveckling föreslog Ted Velander,  Sara Eriksson och Margareta Holmgren  och från B-aktieägarna Leif Larsson och Ulf Östman. Styrelsen konstituerar sig själv och väljer ordförande. Stämman beslutade så.  Bolagets ordförande sedan starten 2006 Gunnar Petersson avgick. Flyinge Utvecklings revisor Orvar Otterstedt valdes som internrevisor att tillsammans med externrevisor utgöra bolagets revisorer. 

 

2010-02-24

Bud lagt på fd Hwiderups hospital  

Fastigheten från 1600-talet, som de senaste 20 åren drivits som vandrarhem, har utbjudits till försäljning av Eslövs kommun och bygdebolaget har lämnat ett skriftligt anbud den 22 februari 2010. 

Bygdebolaget avser att renovera huset så att myndighetskrav kan uppfyllas i syfte att verksamheten som vandrarhem kan bedrivas möjligen kompletterad med kontor/lägenhet. 

Vi hoppas att huset långsiktigt drivas för bygdens bästa både vad avser besöksnäringen och lokala arbetstillfällen. 

Kontakter med bygdens bank har givit positiva signaler om att en rimlig lånefinansiering kan erhållas. 

 

2009-09-18

Fastigheten är nu helt klar och allt uthyrt.  

Bygdebolaget har renoverat och hyr ut sin centrala fastighet med anor från 1900-talets början. En kulturskatt mitt i bygden. Se mera här.

 

2008-10-06

Lånebrev 

Bygdebolaget utfärdar lånebrev främst till sina aktieägare, för att få en starkare egenfinansiering i samband med renoveringen. Dessa lån kommer sedan att återbetalas senast 2010.  Var med och stötta bolaget även du. Renoveringen av Långholmen på verkar hela bygdens värde, då vi får ett vackert hus med hyresgäster, som gärna vill bo i Flyinge. Det är mycket ont om rena hyreslägenheter och här innebär fastigheten ett viktigt tillskott. . 

 

2008-10-06

Långholmen 

Renoveringen av fastigheten Östra Gårdstånga 5:80 på går för fullt. Några lägenheter är åter inflyttade, några lägenheter är uthyrda men ännu inte klara för inflyttning och någon lägenhet är fortfarande ledig.  Ledig är också 1-2 verksamhetslokaler.  Ring  046 52247 om du vill veta mer eller skicka epost till Leif Larsson.

 

2008-03-06

Arbetsträning och praktik 

Vi har nu ett tiotal personer i praktik på olika företag i bygden. 

 

2008-06-03

Även städning 

Vi har nu även lättare hushållstädning på programmet inom hushållsnära tjänster.  

 

2008-03-19

Intresserad av arbetskraft

Du som är företagare i bygden kan vända dej till Flyinge Utveckling vid behov av arbetskraft av olika slag. 

 

2008-03-19

Stämma

Den 16 april kl 18.30 kallas samtliga aktieägare till stämma i bygdebolaget. Detta blir första ordinarie stämma och den äger rum i aulan Flyinge Kungsgård, efter föreningsstämman i Flyinge Utveckling. 

 

2008-02-29

Långholmen 

Bygdebolaget har köpt fastigheten Östra Gårdstånga 5:80 även kallad Långholmen. Fastigheten innebär också fiskerätt i ån samt rätt att hålla häst. Se utförligare beskrivning här.

Leif Larsson 

 

2008-01-09

Snart tio i arbetsträning

Bygdebolaget placerar nu ut alltfler personer i arbetsträning inom Flyingebygden. Samarbetsavtalet med Arbetsförmedlingen har förlängts till och med 2008-06-30. Just nu har vi personer placerade hos Flyinge Utveckling, ASVH, Flyinge Verkstad, Svenska Butiker, Margits Kroll och Plymå, Liedbäcks Hästgård, Flyinge Hembageri, Flyinge Kungsgård samt Fredrik Persson.

 

2007-10-30

Arbetsträning

Bygdebolaget har träffat avtal med Arbetsförmedlingen i Lund om arbetsträning. Just nu arbetstränar en person hos Nya Café Bänken. Om du som arbetsgivare har intresse av att ställa upp med arbetsträning är vi tacksamma om du hör av dej till oss. Skicka email till någon i styrelsen.

 

2007-07-05

Hushållsnära tjänster

Från den 1 juli 2007 så kan man få skattereduktion med 50% av kostnaden för hushållsnära tjänster. Det som krävs är att man har betalat för tjänsten fullt ut mot faktura, samt att dessa tjänster har utförts i anslutning till där man bor. Bygdebolaget kommer att erbjuda sådana tjänster främst till de som bor inom bygden. Vi fakturerar och betalar alla skatter samt har försäkringar mm. Se särskild sida om dessa tjänster här.

 

2007-01-30

Aktiebreven

Aktiebreven delades ut på Flyingerådet den 17 januari 2007. Aktieägare som ännu inte fått ut sitt aktiebrev kan ta kontakt med Leif Larsson, telefon 52247. Det finns fortfarande ett litet antal aktier till försäljning för intresserade.

Leif Larsson

2006-11-25

(svb)-bolag

Flyinge bygdegemenskapsaktiebolag (svb) blev nummer 2 i Sverige att använda sig av denna nya möjlighet till begränsning av vinstutdelning. Ett bolag som har detta tillägg kan sedan aldrig få detta upphävt. 

 

2006-11-22

Boken om Flyingebygden

Här finns mycket inspiration att hämta. De senaste 100 åren har man inom bygden flera gånger tagit initiativ till verksamheter, som bygger på ett stort intresse från bygden. Vore trevligt om så många som möjligt av våra aktieägare också ville köpa boken. Se mera här..

 

2006-11-17

Några poster kvar

Det finns ännu några poster kvar för den som vill bli aktieägare i bygdebolaget. Kontakta då Leif Larsson (046 522 47) eller via email

 

2006-11-03

Bolaget registrerat

Nu är också Flyinges bygdebolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer och bolagsordningen godkänd. Bolagets styrelse intill första årsmötet är ordförande Gunnar Petersson, sekreterare Leif Larsson och Ted Velander. 

2006-10-26

Föredrag

Föredrag om Flyinges bygdebolag (svb) hölls vid lokalekonomidagarna i Växjö och uppmärksammades på olika sätt som ett av de första bolagen i landet med särskild vinstutdelningsbegränsning inskriven hos Bolagsverket.

Gunnar Petersson

2006-10-19

Flyinge bygdebolag

Alla aktieägare har koppling till bygden och är medlemmar i den ideella och allmännyttiga föreningen Flyinge Utveckling. Föreningen har också röstmajoriteten och äger också samtliga A-aktier. Bolaget är också ett aktiebolag med särskild utdelningsbegränsning, som i aktiebolagslagen regleras särskilt. Det finns en strävan att bolaget skall ha så många aktieägare som möjligt. Bolagets fördel är att man på så sätt kan skapa en särskild gemenskap inom den bygd som man verkar. Bolagets affärsidé är att öka bygdens värde, att skapa lokala arbetstillfällen och hitta nya hållbara affärsidéer genom att se bygdens möjligheter. Bygden är vår affärsidé och genom att bygdens värde ökar hoppas vi också få alltfler aktieägare, som både ser sina aktier i bygdebolaget öka värde men också att  hus eller andra investeringar ökar i värde till viss del beroende på bygdebolaget. 

Det demokratiska inflytandet säkras med att föreningen har aktiemajoritet samt att bolaget är (svb) enligt Kap 32 i ABL.  

Vi tror att det ligger ett särskilt värde i detta att alla aktieägare bor eller arbetar i bygden och att de tjänster och investeringar vi gör ligger inom bygden. Detta för att skapa ett  förtroende och att de tjänster vi utför har ett stort mått av social kontroll. Men också att man är beredd att på olika sätt hjälpa detta företag genom att anlita bolaget, rekommendera det och stödja det på andra sätt. 

Vi tror också att bygdebolaget kan fånga upp nya affärsidéer som kan utvecklas och avknoppas till andra privata aktörer inom bygden och på så sätt bli en motor för nyetableringar.

 

2006-10-19

Bygdebolaget nu bildat

Bygdebolaget bildades slutligen med 43 aktieägare och ytterligare ett antal poster B-aktier i lager som kan säljas efterhand. Registrering pågår och väntas bli klar i början av november. Bolagets hela namn är Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb), där tillägget svb betyder med särskild vinstutdelningsbegränsning. Troligen ett av de första bolagen i landet med detta särskilda tillägg. Se i aktiebolagslagen  32 KAP vad detta innebär. Så snart bolaget är registrerat kan aktiebrev utfärdas av bolaget.

 

 

2006-05-07

Bygdebolaget bildas före den 19 oktober 2006

Så beslutades på Flyinge Utvecklings årsmöte i april. Antalet som tecknat sig för aktier uppgår till 47 stycken. Bolaget kommer således bildas med något färre aktieägare än som planerades.

 

2005-09-08

Den 1 oktober börjar vi teckna aktier

Vid styrelsemöte i Flyinge Utveckling utsågs idag Leif Larsson att starta Flyinge BGAB. Intresset har varit stort och vi har över 50 intressenter som tecknat sig. Gensvaret har varit över förväntan på de allmänna möten som föreningen har hålli på Flyinge Kungsgård, Flyinge och Gårdstånga. Från och med den 1 oktober och fram till och med årsmötet den 19 april 2006 kommer man att kunna teckna aktier. Styrelsens uppdrag är att starta bolaget så fort 100 olika personer eller företag har tecknat aktieposter på minst 1000 kronor och som mest 20 000 kronor.

Gunnar Petersson

2005-08-24

Landsbygdskommittéen

Stort intresse för bygdegemenskapsaktiebolag hos landsbygdskommittéen. Ordförande Karl-Erik Olsson besökte Flyinge idag.

Gunnar Petersson

2005-06-01

Informationsmöte

Vi kommer att informera om möjligheterna med Flyinge BGAB vid informationsmöten. Ett möte på Flyingeskolan kommer att hållas den 16 juni och ett liknande i Gårdstånga den 29 juni. 

                                                                                                                                                           Gunnar Petersson

2005-04-30

Flyinge Utveckling besöker EU-kommissionen

Vi kommer att besöka Margot Wallströms sekreterare den 11 maj i Bryssel, för att beskriva bygdegemenskapsaktiebolag. Syftet är att tillsammans fundera på om en sådan arena, för EU kunde bli en kanal till kommunikation direkt med medborgarna. Kunde bli en hållbar plattform för ökad sysselsättning och ökat utbyte mellan de olika EU-länderna. Margot Wallström talade i Lund den 28 april på Café Athen just kring hur EU kan kommunicera med medborgarna. Hon är vice president i EU-kommissionen och arbetar numera med relationsstrategin. 

Gunnar Petersson

2005-04-29

Besök av miljöpartiet

En representant för miljöpartiet, som arbetar med frågor som rör lokal utveckling, besökte Flyinge fredag 29 april 2005. Man är intresserad av bygdegemenskapsaktiebolag och vill förstå mer om hur Flyinge Utveckling arbetar. Mp har tidigare skrivit en motion som tar upp temat. Vi hoppas detta kan leda till ett fördjupat arbete inom miljöpartiet och vi bjuder in andra politiska partier som också vill fundera på detta.  

Gunnar Petersson

2005-04-27

Vad kan vi vinna

Vår bygd skulle bli först med att starta ett BGAB. Värdetillväxten i aktierna. Ett ökat värde på hela bygden, exempelvis din fastighet. Människor i vår bygd som vill starta något får stöd att dra igång.  Inspirera andra bygder att starta liknande i Sverige och hela Europa. En positiv tillväxtspiral.

Gunnar Petersson

2005-04-22

Intresseanmälan

Alla som vill hjälpa oss att kunna bilda bolaget hör av er till oss och teckna er som intressent. Det kan vara flera personer i ett hushåll, det kan vara företag eller föreningar. Tillsammans kan vi göra en stark bygd ännu starkare. Det enda som krävs är att du är medlem i Flyinge Utveckling.

Gunnar Petersson

2005-04-21

Flyinge BGAB

Ett bolag som skall stärka Flyingebygden och där alla aktieägarna har intresse i bygden. Föreningen Flyinge Utveckling kommer att ha röstmajoriteten i bolaget och bolaget kommer att drivas i samma anda som föreningen. Bolagets affärsidé är att stärka bygden inom områden som lokala arbetstillfällen, hälsa, kultur, gemenskapshus, service mm

Gunnar Petersson

2005-04-21

Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag kan nu komma att bildas

Ett viktigt steg togs på torsdagskvällen den 21 april 2005. Årsmötet i Flyinge Utveckling beslöt att ge styrelsen mandat att bilda ett bygdegemenskapsaktiebolag under villkor att minst 100 intressenter sluter upp.

Gunnar Petersson

 

 

 

Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb) drivs under inflytande av Flyinge Utveckling för att stärka bygden. Bygdebolaget har cirka 60 aktieägare från bygden.

Adress: Roslövsvägen 11, 247 47 Flyinge

Organisationsnummer: 556714-5320

Bankgiro 200-9975

epost: bygdebolaget

Styrelse

Henrik Jansson

Richard Jönsson

Niclas Erwall