Flyinge Vägförening Bidragb

www.flyinge.nu

senast ändrad 2000-11-16

ursprungligen upplagd 1999-04-14

 

ansvarig för denna sida är Gunnar Petersson,

webbhotell

CD-Sverige AB

Flyinge Vägförening ansvarar för underhåll av gator inom tätorten Flyinge i Eslövs kommun. För detta erhåller Vägföreningen årligen knappt 50 000 kronor i bidrag från kommunen. Därtill sker uttag av andelsavgifter från fastighetsägarna inom Flyinge tätort som inbringar ca 70 000 kronor årligen.

Inom Eslövs kommun finns ett tiotal vägföreningar i mindre tätorter typ Flyinge, som behandlas på samma sätt.

Det finns en övergripande lagstiftning som ålägger orter som Flyinge att driva en Vägförening (Samfällighetsförening), som svarar för underhåll av gator inom tätorten, dock inte genomfartsleder som sköts av Vägverket.

Eslövs kommun har dock möjlighet att reglera bidragets storlek., vilket är beroende av den sammanlagda längden av gatorna som vägföreningen svarar för. Flyinge knappt 6 km

Under augusti 1998 sände vägföreningar för mindre tätorter i Eslövs kommun in en gemensam skrivelse till kommunen, där man framställde krav om att bidraget skulle höjas så att föreningarna skulle kunna avstå från utdebitering av andelsavgifter från fastighetsägarna.

Denna skrivelse har resulterat i att man i budgetarbetet inför år 2000 avsatt ytterligare 500 000 kronor som bidrag till vägföreningarna. Ramarna för budgeten tas i juni och budgeten fastställs slutligen i november 1999.

Kontaktman i ärendet är Ingemar Jeppsson (c), som företräder en positiv syn på utökat bidrag till vägföreningarna. Flera andra partier har samma syn som centerpartiet.

Förslaget kan dock komma att strykas bort under budgetbehandlingen av partier med andra åsikter eller av andra skäl.

Beslut togs i september 1999 om att anslå 500 000 årligen med början år 2000 till dessa vägföreningar. Första året räknar man med att dessa medel även skall täcka förrättningskostnader med anledning av ny lag från 1/1 1998 där Vägföreningarna skall ombildas till Samfällighetsföreningar. Eventuella framtida andelsavgifter baseras på de andelstal som fastställes i ny förrättning. Då föreningarna nu får ett höjt bidrag från kommunen räknar de flesta föreningrna med att slippa ta ut någon avgift. Bidraget kommer att baseras på antalet fastigheter.

För år 2001 kommer Flyinge Vägförening att erhålla 132 000 kronor i totalt bidrag, vilket motsvarar en höjning med ca 80 000 kronor.

För år 2004 fick vägföreningen 161 000 kronor i bidrag. Höjningen beror främst av att antalet kilometer väg har ökat till 6,5 kilometer.

 

Vägföreningar inom mindre tätorter i Eslövs kommun

Harlösa Vägförening
250 fastigheter.
Har drivit frågan om att upplösa Vägföreningen i kommunen, länstyrelsen, och kammarrätten utan framgång. Frågan ligger nu i Regeringsrätten.

Kungshults Vägförening
135 fastigheter,

Stockamöllans Vägförening
100 fastigheter,

Gårdstånga- Getinge Vägförening
120 fastigheter,

Stehags Vägförening
244 fastigheter,

Örtofta Vägförening
159 fastigheter,

Flyinge Vägförening
275 fastigheter,

Hurva Vägförening
120 fastigheter,

att andelsavgifterna i de flesta vägföreningar motsvarar
ca 1.5 x kommunala bidraget.
Kommunens kostnader för egna vägar är ca 40 kr / meter väg
Totala kommunala bidraget förnärvarande är ca 10 kr / m väg
Vägföreningarnas andelsavgifter tillför ca 15 kr / m väg
Vägföreningarna har senaste åren blivit av med statliga bidrag

Att omkring 1500 fastigheter är berörda i de 9 vägföreningarna


Tätorterna Eslöv, Marieholm och Löberöd har ej vägförening

Flyinge Vägförening Bidrag

Kontakta Flyinge Vägförening Kjell Karlsson
HemTelefon 046-526 85
Arbetet Telefon
E-Mail info@cds.se
Postadress Box 5, S-240 32 Flyinge

 

 

Top