Flyinge Vägförening - Dialogprojektet

www.flyinge.nu

senast ändrad 2000-11-16

ursprungligen upplagd 1998-12-03

 

ansvarig för denna sida är Gunnar Petersson,

webbhotell

CD-Sverige AB

Flyinge får tätortsportar och minirondel

denna information är uppdaterad 1998-12-03 och ansvarig för informationen är Gunnar Petersson, kassör Flyinge Vägförening

Av alla förslag som framfördes under Dialogprojektet med Vägverket kommer följande att genomföras under hösten 1998.

En bilist upplever inte Flyinge som tätort förrän man kommit en bra bit in i byn. Detta medför att farten inte sänks i tid. Tätortsportar och andra fartdämpande åtgärder är därför av intresse. Två tätortsportar längs 104:an

70-skyltarna bör flyttas längre bort från 50-skyltarna och gälla hela sträckan mellan rondellen i Gårdstånga och Harlösa. Bland annat gamla E22 anslutningen till 104:an är farlig. Denna används av många Flyingebor som arbetar i Lund. Utredning pågår.

Gångbana på ena sidan vägen av 104:an och gång & cykelväg på den andra sidan. Detta bör gälla även för Stuterivägen- Roslövsvägen Kantstöd av natursten utan fas för att öka bykänslan och säkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Mycket lantbrukstrafik som är störande

Korsningen med Stuterivägen är farlig och bör åtgärdas

50 km/timme på hela sträckan mellan Flyinge och Flyinge by. Bron över Kävlingeån bör ha endast ett körfält för biltrafik. Det andra körfältet bör upplåtas för GC-väg.

Vägvisning till Sjöbo vid Gårdstånga bör tas bort.

Bilister stannar ofta längs 104:an för att uträtta ärenden. Detta kan skapa onödiga risker och bör ses över.

Okynneskörning med moped på kvällarna

Trafikflödet från Blomstervägen i korsningen Blomstervägen/Stockrosvägen bör reduceras, då vägen är smal, och istället gå över Blomstervägen/Solsickevägen vid konditoriet.

Förbindelsen till idrottsplatsen för cyklister och fotgängare bör förbättras.

Plantskolevägen inbjuder till alltför höga hastigheter från 104 till Pilevägen. Fartdämpande åtgärder på 104:an

Busshållplatsen vid Plantskolevägen bör förses med bussficka för av och påstigande även på 104:ans södra del.Bättre gångväg till busshållplatsen vid Plantskolevägen anläggs.

Fler utfarter till 104:an förstärker bykänslan

Övergångsställen bör vara tydligt markerade och belysta. En ny övergångsplats på 104 vid Äppelvägens förlängning som ansluter till naturområdet söder om byn samt till busshållplatsen vid Plantskolevägen. Övergångsställe planerat

Korsningen Äppelvägen/Körsbärsvägen är olycksdrabbad och bör åtgärdas. Åtgärdas av Vägföreningen våren 1999

Gatubelysning genom byn är dålig och bör helst bytas ut. Har delvis åtgärdats av kommunen.

Begreppet Bygenomfart (alt. Bygata) bör införas och skyltas vid byns fyra vägentréer. Till detta begrepp kan man knyta möjligheten att på huvudled anlägga fartdämpande minirondeller, midjor, mm. Dessutom att ha lägre hastighet än 50km/h ( ex 30 km/h på dagtid) GC-vägar, övergångställen, planteringar, gatubelysning mm som förstärker bykänslan. Det är även viktigt att trafikanter som färdas genom byn upplever detta positivt. Särskild skyltning planeras att genomföras. Vidare kommer Vägföreningen att ansöka om att få 30 km/t inom bygatorna

Minirondeller vid 104:an korsning med dels Stuterivägen dels Plantskolevägen Minirondell vid Stuterivägen. Annan åtgärd vid Plantskolevägen

Komplettera gång & cykelvägarna från byns början till dess slut både längs 104:an och Stuterivägen-Roslövsvägen åtminstone på ena sidan vägen. Bättre gångväg till busshållplatsen vid Plantskolevägen anläggs.

Underlätta passagen till naturområdet mellan Flyinge och Kävlingeån. Övergångsställe vid Äppelvägens förlängning planeras.

Plantera läskyddande växtlighet längs cykelvägen mellan Flyinge / Gårdstånga

Underlätta för företagandet i Flyinge genom att anlägga en väg som går norr om Kronfågel och Gröna Tornet och ansluter till Plantskolevägen vid Pilevägen samt angör 104:an vid Furubacken (östra infarten från Holmby) Vägföreningen skall försöka driva denna fråga.

Minirondeller vid östra resp västra infarten till Flyinge skulle verka fartdämpande. Så kallade tätortsportar kommer att anläggas.

 

 

Flyinge Vägförening Dialogprojekt

Kontakta Flyinge Vägförening Kjell Karlsson
HemTelefon 046-526 85
Arbetet Telefon
E-Mail info@cds.se
Postadress Box 5, S-240 32 Flyinge

 

 

Top