Flyinge Vägförening Möte Eslövs komunb

www.flyinge.nu

senast ändrad 2000-11-16

ursprungligen upplagd 1999-08-10

 

ansvarig för denna sida är Gunnar Petersson,

webbhotell

CD-Sverige AB

Flyinge Vägförening ansvarar för underhåll av gator inom tätorten Flyinge i Eslövs kommun.

2000-10-17

Vägföreningens styrelse möter företrädare för Eslövs Kommun
Arne Rees Plan o bygglov
Kjell Stigenhag Vatten & avlopp
Staffan Andersson Stadsbyggnads ark

Diskussion kring Flyinge Vägförenings remissvar Översiktsplanen. Regler rörande asfaltering och återställande av asfaltering efter grävningsarbete.

 

1999-06-22

Vägföreningens styrelse möter företrädare för Eslövs Kommun
Lars Anselm Teknisk chef plan o bygg
Kurt Lindkvist Mark o exploatering

Flyinge Vägförening svarar för underhåll av vägar inom Flyinge samhälle. Föreningen har anledning att fundera över samhällets framtida utveckling. Styrelsen har därför beslutat sända skrivelse till Eslövs kommun med begäran om information i följande frågor.

 

1. Information rörande nybebyggelse norr om skolan
Svar:
Planen överklagad. Produktionsbesked inom en vecka. Projektering planeras november 1999

2. Förrättning enligt ny lag 1/1 -98 rörande vägföreningar
Enligt tidningsartiklar har kommunen ställt sig positiv till det förslag som
vägföreningarna framförde till kommunen hösten 1998. Hur är det tänkt att hjälp med förrättningen skall ske och när kan det tidigast komma tillstånd.
Svar:
Inget beslut är fattat men det finns goda förutsättningar för ett beslut under november 1999. I så fall kan arbetet påbörjas under år 2000.

3. Astell inköpte mark i Flyinge från kommunen.
Syfte med affären var att Astell skulle skänka marken till Flyingeborna. Ett av förslagen var att Vägföreningen skulle ansvara för området. Dock har ingen sådan förfrågan inkommit till föreningen.
Svar:
Naturvårdsverket köpte nyligen marken av Astell. Kommunen ser detta positivt. Anders Larsson Naturvårdsverket är kontaktperson för området.

4. Tomtmark
Vi upplever att det finns stort behov av tomtmark för bebyggelse inom Flyinge. Den starka expansion som sker i och kring Ideonområdet gör det attraktivt att bosätta sig nära detta område. Vägförbindelserna är mycket goda.

Inom Flyinge finns mindre markområden som enligt vår bedömning relativt omgående skulle kunna erbjudas för bebyggelse.

* av kommunen ägd mark längs Fasanvägen
* skogspartiet längs Fasanvägen
* av Egon Christensson ägd mark längs Idrottsvägen/Holmbyvägen

Svar
Kommunen är positiv till att skaffa flera tomter och bevakar kontinuerligt Flyinge ur detta perspektiv.

 

5. Behov av industrimark

Inom orten och den omgivande landsbygden finns många mindre företag, som har behov av industrilokaler. Genom att anlägga en vägförbindelse norr om Kronfågel och fd Lantmännens, som ansluter till Plantskolevägen och mynnar vid östra vägporten skulle sådan mark få en lämplig placering.
Svar
Frågan behöver belysas ytterligare.

6. Långsiktig utbyggnad

Flyinge är en attraktiv plats för boende med sitt fina läge och vacker natur.Därtill utgör Flyinge Hästsportcentrum en värdefull attraktion, som de senaste åren visat prov på god tillväxt, vilket inneburit att man på olika sätt förlägger verksamheter inom områden som tillhör Eslövs kommun. Nämnas kan hyra av beteshagar vid Amerika, köp av hästgård Elisabeth Lundholm mellan Flyinge/Holmby, köp av fd kommunhus för elevbostäder, flera gårdar i Flyinge
används som stallar för besökande grupper och träningsläger.

Gården Uddenäs med sitt natursköna läge förbinder Flyinge samhälle - Gårdstånga- Flyinge Hästsportcentrum. Med sina 500 000 kvm mark skulle både mindre hästgårdar, bostäder med hyresrätt och villabebyggelse få plats.
En broförbindelse över Kävlingeån har disskuterats och bör ses även i detta perspektiv.
Svar
Om intresse finns från nuvarande ägare kan kommunen ta upp frågan. Det finns fall där man köpt mark och ägaren sedan kunnat bruka marken i ytterligare ett antal år. Kommunen har då fått god tid på sig att planera för framtida användning.

 

7. Flyttbara väghinder

Till föreningen kommer ofta in förslag från boende om att införa väghinder i särskilt trafikerade korsningar eller vägar. Vi har funnit att sådana förslag ofta är välgrundade men att åtgärder ofta medför att problemen flyttas till andra vägavsnitt. Vi har därför sedan några år valt att placera sk flyttbara fartdämpare, som kan återanvändas på nya platser. Dessa fartdämpare är att jämställa med flyttbara vägspärrar av cement. Vi skulle önska att kommunen kunde titta på detta alternativ
och även ta över ägaransvaret för dessa flyttbara fartdämpare, vilket gör att de kan användas efter behov inom ett större område.
Svar:
Vi studerade de väghinder som lagts ut i Flyinge. Inget konkret ställningstagande i övrigt.

8. Föreningens kontakter med Flyingeborna

Detta sker via årsmötet, via direkta kontakter med styrelsen och via
föreningens hemsida.
www.cds.se/fvf
Vi rapporterar fortlöpande om frågor som rör orten och vårt ansvarsområde via Internet.

9. Kontakter med kommunen

Föreningen skulle önska att föreningen och kommunen kunde etablera en samverkansform som innebär en bättre ärendehantering. Vi upplever att det ofta är svårt att nå en tjänsteman eller att nå rätt tjänsteman att vi därmed belastar kommunen i onödan eller tröttnar. Förslag från vår sida är en särskild kontaktperson förberedda möten på plats i Flyinge med tjänstemän en gång per år.
Svar:
Kontakta den chef som är berörd. Vi ställer oss positiva till kontaktmöten i Flyinge.

Vid pennan

Gunnar Petersson /Flyinge Vägförening/

Flyinge Vägförening Möte med Eslövs kommun

Kontakta Flyinge Vägförening Kjell Karlsson
HemTelefon 046-526 85
Arbetet Telefon
E-Mail info@cds.se
Postadress Box 5, S-240 32 Flyinge

 

 

Top