Kontakta oss
Vad har genomförts 
Protokoll 
Styrelsen
Medlemmar
Lokaler
Ekonomi
Logo
Stadgar
Policydokument 
Vision

 

 

 

 

Vad vi har genomfört sedan starten

 

2006-01-24

Byalagsvandringar

Kommunen ställer sig positiv till att besöka de olika byarna löpande. Man startar nu med Harlösa och sedan kommer Marieholm under hösten 2006. Hela kommunledningen medverkar och efter en rundvandring så hålls ett öppet möte med allmänheten, som kan ställa frågor till politikerna. Under 2007 planeras flera byar.

 

2005-01-20

Mötesformer

Kommunledningen har nu godkänt att träffa Byalagsrådet två gånger per år för informationsutbyte samt att Marie Jacobsson skall vara kontaktperson. Protokoll från mötena skall även anmälas så att övriga politiska partier får möjlighet att läsa dem.

 

2004-05-30

Medverkan i Landsbygdsriksdagen Ystad

Flyinge Utveckling medverkade i Landsbygdsriksdagen 2005 Ystad, som seminarieledare.

 

2004-01-26

Möte med Eslövs kommun kring samverkansformer

Hur skall kommunen förhålla sig till byalagen. Ett särskilt dokument har utformats för att slå fast hur samverkan skall ske framöver. Detta dokument är utformat så att det skall kunna gälla under lång tid och oavsett parti som regerar i Eslöv. Dokumentet skall nu diskuteras och så får vi se vad det kommer att sluta med.

 

 

2003-09-30

Flera nya aktiva byalag

Eslövs byalagsråd har på ett positivt sätt verkat för att flera nya byalag har bildats eller är under bildande. Flyinge Utveckling bildades 2002-11-07 och är mycket aktivt. Örtofta byalag bildades våren 2003 och är aktivt. Även orterna Hurva och Östra Strö verkar numera mera aktivt. Se medlemsförteckningen. Vi kommer att fortsätta att verka för att stärka byalagen. Vi vill också uppmana alla byalag för att anmäla sig till SLUG, Skånes lokala utvecklingsgrupper. Skicka ett ebrev till dem. Medlemskapet är kostnadsfritt. Riksorganisationen heter Folkrörelserådet och har webbplatsen www.bygde.net

 

 

2003-09-18

Möte med kommuns tjänstemän

I syfte att lära känna kommunala tjänstemän hade byalagsrådet träff med Eslövs kommun. Från kommunen kom Lars Anselm, Asrid Avenberg-Rosell, Kurt Lindkvist och Marie Jakobsson samt politiske ledaren Tony Hansson. Byalagsrådet hade deltagare från Hurva Vägförening, Örtofta Byalag, Harlösa Byalag, Flyinge Utveckling, Marieholm byaförening, Östra Strö Byalag samt Löberöds Hembygdsförening

Information gavs från tjänstemännen, rörande de olika byarna. Nytt möte sattes januari 2004. Byalagsrådet skulle arbeta fram ett dokument för samverkan mellan kommunen och byalagen.

 

2003-05-25

Möte med kommunledningen

Ännu ett kvällsmöte i syfte att lära känna varandra. En skrivelse från Flyinge Utveckling inlämnades till kommunstyrelsen. Nytt möte sattes till 18 september efter EMU-valet.

 

2003-02-13

Tre svaga och tre starka sidor

Möte i Eslövs Stadshus kring byarnas situation. Skrivelse till kommunstyrelsen överlämnades.

 

 

2002-12-06

Seminarium med Ystads kommun och SLUG

En presentation av Ystadsmodellen som bygger på enkelt samråd mellan kommunen och byalagen. Skånes kommunförbund driver utveckling kring lokal demokrati. Idag är 16 av 33 kommuner med dock inte Eslöv.

 

2002-08-18

Almedalen i Harlösa

Byalagsrådet arrangerar utfrågning av politiker "lokalt Almedalen" i Harlösa hotells park i samarbete med Skånska Dagbladet. God uppslutning av samtliga politiska partier. Fint väder och mycket folk.

 

 

2002-05-27

Möte med kommunstyrelsen Eslövs Stadhus

Ystadsmodellen diskuterades och det beslöts att arrangera ett kvällseminarium till hösten.

 

2002-01-23

Föreningen bildas

Stadgar antas och föreningen bildas då företrädare för ett antal byalag samlas i Flyinge församlingshem. Byalagen i Marieholm, Löberöd, Harlösa samt byalagen i Örtofta och Flyinge som är under bildande är närvarande. Bertil Erlandsson väljs som rådets förste ordförande med Leif Lindgren som v. ordf och Rolf Jönsson som sekreterare.

 

Eslövs Byalagsråd är en förening för de byalag och lokala utvecklingsgrupper som finns inom Eslövs kommun