Kontakta oss
Vad har genomförts 
Protokoll 
Styrelsen
Medlemmar
Lokaler
Ekonomi
Logo
Stadgar
Policydokument 
Vision

 

 

 

 

 

Stadgar

1. Byalagsrådet är en sammanslutning av byalag och andra intresseföreningar som delar rådets mål. Rådet verkar i Eslövs kommun. Rådets mål är att bevaka och tillvarata landsbygdens intresse i samhälls- och planfrågor.

2. Byalagsrådet skall vara kontakt- och samrådsorgan mellan kommunen och byar

3. Byalagsrådet är remissorgan för kommunala angelägenheter på landsbygden

4. Rådet sammanträder kvartalsvis eller vid behov

5. Rådet sammanträffar med kommunens representanter kvartalsvis eller vid behov

6. Inom rådet väljs en ordförande, en vice ordförande och en sekreterare. Uppdraget gäller ett år och cirkulerar mellan föreningarna. Arbetsåret utgöres av kalenderår. Årets första möte utgör årsmöte som utlyses av närmast föregående möte.

7. Varje byalag utser högst två representanter till rådet

8. Till kontaktgrupp med kommunen väljer varje förening en ordinarie representant och en ersättare.

9. I kontaktgruppen kan representanter adjungeras efter behov och önskemål från byalagen

10. Protokoll och anteckningar från rådets sammankomster sändes till samtliga byalag och intresseföreningar i byalagsrådet.

11. De av byalagsrådet beslutade kostnaderdelas lika mellan de föreningar som är anslutna till rådet i förhållande till föreningarnas medlemsantal.

Dessa stadgar antogs vid föreningens bildande.

Flyinge den 2002-01-23

 

Eslövs Byalagsråd är en förening för de byalag och lokala utvecklingsgrupper som finns inom Eslövs kommun