Kontakta oss
Vad har genomförts 
Protokoll 
Styrelsen
Medlemmar
Lokaler
Ekonomi
Logo
Stadgar
Policydokument 
Vision
Artiklar i pressen 

 

 

Läs protokoll från mötet i Flyinge den 2007-12-03

Läs protokoll här från mötet i Kungshult  2007-09-04

Läs protokoll här från mötet i Marieholm 2007-03-21

Läs protokoll här   2005-03-31

2006-03-01

Årsmöte i Östra Strö 2006

Läs protokollet här.

 

2005-05-20

Eslövs Byalagsråd Protokoll Rådsmöte Brandstationen, Marieholm
2005-04-11

Närvarande:Bertil Erlandsson, Harlösa Byalag
Rolf Jönsson, Harlösa Byalag
Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling
Leif Larsson, Flyinge Utveckling
Leif Lindgren, Löberöds hembygdsförening
Sven Åkesson, Örtofta Byalag
Olle Håkansson, Marieholm Byalag

§ 1. Gunnar Petersson förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. Information från byalagen.
Berättade Bertil Erlandsson att man i Harlösa just avslutat ett planteringsprojekt tillsammans med Vägverket och att en ny informationstavla med reklamplatser planeras.
Informerade Olle Håkansson om att Cecilia Lind m.fl. från Eslöv varit och invigt nya hälsoslingan "Blå stigen" i Marieholm. Vidare upplevde man i Marieholm problem med den planerade nedläggningen av folktandvården. Även Löberöd kommer att drabbas.
Sopstationen i Marieholm upplevs fungera bra, dock önskas mer öppethållande speciellt nu på våren. I Löberöd är det fortfarande problem med hög fart av biltrafiken genom tätorten. Man efterlyser fler farthinder av "lagom" typ. Vissa orter har för effektiva hinder som kan ge andra problem. I helgen hade man vårstädning av Hantverksgården. Ett 15-tal personer slöt upp för en trevlig dag. Örtofta har fortfarande problem med engagemang av byborna och byalagets verksamhet ligger delvis nere.
Flyinge Utveckling är som vanligt aktiva. En praktikant jobbar för fullt med "Flyingeboken" och arbetet får mycket positivt mottagande. Mindre trevligt är Färs & Frosta Sparbanks beslut att stänga bankkontoret i Flyinge. Huset är sålt och uttagsautomaten kommer att försvinna.

§ 3. Bertil Erlandsson läste upp sin, Harlösas och EBR:s remissvar på Eslövs Kommuns biblioteksutredning. Samtliga tyckte svaret var bra och väl formulerat och Bertil uppdrogs att skicka in svaret till Eslövs Kommun.

§ 4. Då Sven-Erik Johansson från Östra Ströö inte var närvarande pga eget byalagsmöte informerade Gunnar Petersson om idén att uppmana Eslövs Kommun att stödja en friskola i Östra Ströö som ett alternativ till en kommunal skola.

§ 5. När det gäller våra genomfartsvägar så har det varit trafikräkning på väg 104 genom Flyinge. Resultatet var dock lite missvisande pga snöoväder. För närvarande händer inte något nytt i utbyggnaden av väg 17. Arbetet fortskrider som planerat.

§6. Bertil Erlandsson informerade om möte med en privat fastighetsägare som håller på att undersöka möjligheten till nybyggnation i Harlösa. Några detaljer är för närvarande inte kända.

§7. Tog Bertil Erlandsson på nytt upp Eslövs Kommuns urvattnade motförslag till EBR:s förslag till samarbetsformer. Beslöt mötet att tillsända oppositionsledamöterna i Eslöv Kommun en ny kopia för att den vägen kunna få stöd för vårt förslag.

§8. Tog Rolf Jönsson upp frågan om delvis dyra resor till vårdcentralerna. De nuvarande reglerna resulterar under vissa förutsättningar i väldigt dyra resor. Mötet gav Rolf i uppdrag att formulera ett inlägg som kan sändas till dagstidningarna.

§9. Förklarade Gunnar Petersson mötet avslutat och tackade för kaffe och kakor.

Vid protokollet Justeras

Sven Åkesson Gunnar Petersson Leif Larsson
Sekreterare

2005-01-30

Verksamhetsberättelse 2004

 

Eslövs Byalagsråds verksamhetsberättelse för 2004

Under året har Leif Lindgren varit ordförande, Gunnar Petersson vice ordförande och Sven Åkesson sekreterare. Därutöver har varje ansluten förening haft möjlighet att sända representanter till rådets möten.

Rådet har utöver årsmötet haft tre ordinarie möten. Frågan om nybyggnation av bostäder utanför Eslövs tätort har dominerat under året. En arbetsgrupp med Kjell Karlsson, Olle Håkansson, Tage Johansson och Leif Lindgren har haft ett flertal kontakter med olika intressenter som Eslövs kommun, byggbolag, planerare, m.fl.
Positivt är också att fler byalag har varit representerade vid rådets möten än tidigare. Som mest har sju byalag varit med.

Vidare har rådet under 2004 haft två möten med representanter för Eslövs kommun. Den 29 januari och 2 september.

 

Eslöv den 20 januari 2005

 

 

 

Leif Lindgren, ordf. Gunnar Petersson, v ordf.

 

 

 

2005-01-31

Eslövs Byalagsråd Protokoll Årsmöte
2005-01-31
Hantverksgården, Löberöd
Närvarande: Bertil Erlandsson, Harlösa Byalag
Ulf Olsson, Harlösa Byalag
Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling
Kjell Karlsson, Flyinge Utveckling
Leif Lindgren, Löberöds hembygdsförening
Per Olsson, Löberöds hembygdsförening
Sven Åkesson, Örtofta Byalag
Sven Månsson, Marieholm
Olle Håkansson, Marieholm

§ 1. Leif Lindgren förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna till 2005 års första rådsmöte samt EBR:s Årsmöte för 2005.

§ 2. Till ordförande för årsmötet valdes Leif Lindgren, till sekreterare Sven Åkesson samt till justeringspersoner Sven Månsson och Olle Håkansson.

§ 3. Läste Sven Åkesson upp rådets verksamhetsberättelse för år 2004 som godkändes och lades till handlingarna. Berättelsen bifogas protokollet.

§ 4. Vidtog val för 2005. Till ordförande på ett år valdes Gunnar Petersson, till sekreterare på ett år valdes Sven Åkesson och till vice ordförande på ett år valdes Bertil Erlandsson.

§ 5. Vid mötet med Eslövs kommunledning 050120 upplevde samtliga en viss optimism när det gäller nybyggnation på de mindre orterna.
Tog vidare Gunnar Petersson upp frågan om den planerade nerläggningen av skolan i Östra Ströö. Alla upplevde en stor oro och vill naturligtvis att skolan skall vara kvar och gav Gunnar stöd i kritiken mot nedläggningen. Mötet gav Gunnar i uppdrag att kontakta kommunens utredare i frågan och försöka få till ett möte med honom. Gunnar tog även upp en gammal synpunkt som vi skall framföra på nytt. Den bygger på att skattekraften i någon mån skall stanna kvar på respektive ort.

§6. Föreslog Gunnar Petersson att vi skall bjuda ut kommunledningen till någon av våra byar inför nästa samrådsmöte i stället för att träffas i Eslöv.

§9. Nästa möte bestämdes till måndagen den 11 april 2005 klockan 19.00 i Marieholms Brandstation.

§10. Förklarade Leif Lindgren mötet avslutat.

 

Vid protokollet Justeras

 

 

 

Sven Åkesson Sven Månsson Olle Håkansson
Sekreterare

 

 

 

 

2004-11-30

Protokoll styrelsemöte 2004-11-29

 

Närvarande. Flyinge Utveckling, Harlösa Byalag, Marieholms Byaförening, Stehags försköning och intresseförening, Östra Strö byalag

Frånvarande: Biströ, Löberöds Hembygdsförening, Hurva Vägförening, Örtofta-Väggarp byalag

Gunnar Petersson utsågs till ordförande och sekreterare för mötet.

§1. Föregående protokoll.

Sekreteraren frånvarande. Protokoll från två tidigare möten saknas

§2. Former för samverkan med Eslövs kommun

Vi väntar på protokoll från Marie Jacobsson samt vår egen sekreterare. Nästa möte med kommunledningen är den 20 januari 2005 kl 18 i kommunhuset.

§3. Byaplan

SLUG har skickat ett brev till varje kommun med förfrågan angående vilka byalag som finns samt hur man gör då det gäller samverkan mellan kommun / byalag GP åttar sig att höra vad Eslöv svarat.

§4. Biblioteken

Det finns bibliotek i Flyinge, Löberöd, Harlösa, Marieholm Det finns rädsla för att dessa kan komma att läggas ner och ersättas med en bokbuss. Frågan tas upp med kommunledningen den 20/1

§5 SLUGS Höstmöte

Anmälan senast den 29/11 Rådslaget skall diskuteras. Mötet är den 8 december i Hörby.

§6. Årsmöte

Januari 31 kl 19.00 i Löberöd Hantverksgården.

§7 Lokala miljömål

Eslövs kommun har skickat ett förslag på remiss. Varje byalag svarar själva för att utforma ett svar. Dessa redovisas på årsmötet den 31 januari för att se om det finns saker att addera.

§8 Uffen Redhe

Några byalag lyssnade på Uffen Redhes föredrag i Eslöv. den 25 november. Beslutades köpa in hans CD 600 kr och dela på kostnaden mellan byalagen. GP sköter detta.

§9. Seniorboende

Det finns intresse bland flera byalag för denna fråga. EBO säger att det bara är Flyingebygden som är intressant för dem, men här finns ingen mark. Mötet gav GP i uppdrag att formulera ett projekt för att om möjligt få bidrag till en större genomlysning av möjlighterna till seniorboende.

§10. Cementgjuteriet Harlösa

Harlösa byalag har lyckats få till stånd trädplantering längs infarten vid gamla cementgjuteriet. Kommunen, Vägverket och Färs o Frosta har tillsammans finansierat med 90 000 kronor. Grattis till ett bra projekt.

§11 Avslut

Mötet avslutades och God Jul till alla byalag och tack för allt ideellt arbete som läggs ner, som kommer alla till del.

Eslövs Byalagsråd är en förening för de byalag och lokala utvecklingsgrupper som finns inom Eslövs kommun

Kontakta föreningen