Kontakta oss
Vad har genomförts 
Protokoll 
Styrelsen
Medlemmar
Lokaler
Ekonomi
Logo
Stadgar
Policydokument 
Vision

 

 

 

 

 

Mål och strategi för kommunbygderådet

 

En bygdeförening (byalag) är en allmännyttig ideell och politiskt obunden förening som arbetar med utveckling av en bygd. En bygd kan bestå av en del av en stad en by eller flera tätorter med omgivande landsbygd. Bygdeföreningen verkar genom att lyfta fram bygden, samla föreningar, företag och människor som bor i bygden.Öka kunskapen och stoltheten i bygden och hjälpa till med informationsspridning, närdemokrati, opinionsbildning, kulturarrangemang, samverkan med näringslivet och bygdens utveckling.

1. Byalagsrådet skall vara ett kontakt- och samrådsorgan mellan kommunen och byarna i frågor av väsentlig betydelse. Kontakter kan också ske direkt mellan byalagen eller andra föreningar inom byarna.

2. Byalagsrådet är remissorgan för kommunala angelägenheter inom medlemmarnas respektive bygd.

3. Rådet sammanträffar med kommunens representanter kvartalsvis eller vid behov

4. Medverka tillsammans med Eslövs kommun för att utveckla ett strategiprogram för utveckling inom byarna liknande Ystads kommun

5. Att byalagen kan tillskriva kommunstyrelsen i frågor som rör projekt av olika slag

 

 

Eslövs Byalagsråd är en förening för de byalag och lokala utvecklingsgrupper som finns inom Eslövs kommun