Äldre nyheter
Kontakta oss 
Möten 
Vad har genomförts 
Tryckt information 
Boken 
Styrelsen
Medlemskap
Flyingekortet 
Lokaler
Kommittéer
Flyingerådet
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden
Forskning 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

EMU Valet
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning 

2003-05-23

Skrivelse till kommunstyrelsen för att få stöd för satsningar inom turistområdet

Turistbroschyr för att synliggöra bygden för turister som stannar på Shellmacken i Gårdstånga, som också ligger inom Flyingebygden. Här finns ett rum för turister med information, som lämpar sig väl.

Turistvärd på Shellmacken. Vi skulle önska att rummet här blev bemannat och kunde tjäna som turistinformation på ett bättre sätt för Flyingebygden och givetvis också Eslöv stad.

Informationstavla Flyingebygden, med karta och beskrivning av företag, sevärdheter i hela bygden. Placering Shellmacken, Bankhuset Flyinge samt Flyinge Kungsgård,

Bokverket "Flyingebygden från förr till nu" ett 400-sidigt bokverk som beräknas vara klart till hösten 2005. Skall beskriva bygden utifrån 197 stycken berättelser om bygden från förr till nu.

Vandringsleder, cykelvägar och ridstråk. Vi behöver stöd med projektering och kostnader för uppmärkning och marknadsföring.

Kontaktperson i EU-projekt. Flyingebygden har av Lunds Universitet valt ut som studieregion i ett projekt om lärande regioner. Kontaktperson Region Skåne är Jan Seebass. Vi skulle även vilja ha en kontaktperson inom kommunen.

Gunnar Petersson

 

 

2003-05-20

Sammarbetsmöjligheter i virtuella communities

I samband med Info-kommittéens möte den 10 juni kl 18:30 kommer doktorand Pär-Ola Zander från Lunds Universitet att berätta om vad detta innebär samt lite om aktuell forskning inom området. Pär-Ola kommer att vilja ha våra synpunkter kring hur vi skulle vilja utforma en sådan tjänst knuten till www.flyinge.nu. Alla intresserade inbjudes att närvara. Bra om ni anmäler er via email.

Gunnar Petersson

 

 

2003-05-14

Vägverket godkänner placering av flaggstänger

Föreningen har fått godkännande av Vägverket att sätta upp tre flaggstänger vid banken och tillsammans med Flyinge Plantshop tre flaggstänger och en plantering vid Plantskolevägen. Samråd med berörda markägare kommer också att ske. Tanken är att använda flaggstängerna till att synliggöra Flyingebygden.

Gunnar Petersson

 

2003-05-09

Kyrkan samverkar för Flyingebygden

Kyrkoherde Jan-Olof Järvung är positiv till samverkan för utveckling inom Flyingebygden. Kyrkobladet kommer att ta in information från Flyinge Utveckling och Flyinge Information kommer på samma sätt att föra in information från församlingen. Det är viktigt att vi tillsammans kan hjälpas åt att informera och öka kunskapen om bygden och vad som händer här.

Gunnar Petersson

 

2003-05-09

Vägverket har godkänt Flyingebygdens vägskyltar.

Föreningens begäran om att sätt upp vägskyltar vid tolv infarter till Flyingebygden har godkänts av Vägverket. En viktig framgång för föreningens strävan att synliggöra bygden.

Gunnar Petersson

 

2003-05-09

Styrelsemöte

Föreningens styrelsemöte den 8 maj beslutade om att välja in Pär Ulmén i interimstyrelsen. Beslöts nya datum för styrelsemöten tid 12-14 på föreningens lokal

Torsdag 4/9 (protokollfört) , 2/10, 6/11 (protokollfört) , 4/12 .
Våren 2004 Flyingerådets möte onsdagen 14 januari på Flyinge Kungsgård.
Styrelsemöte torsdag 4 mars 2004 (protokollfört).
Årsmöte onsdag den 21/4 2004 Flyinge Kungsgård.

Beslöts att använda Flyingebygdens logotype vid skyltning av ridstigar, cykelvägar samt vandringsleder inom bygden. Beslöts att vidare undersöka möjligheter för dragning av sådana leder.

Beslöts att sända skrivelse till Skånetrafiken angående allmänna komunikationer, efter remiss.
Vägverket har godkänt föreningens begäran om att få sätta upp vägskyltar vid infarter till Flyingebygden, vilket kommer att utföras så snart detta är möjligt.

Styrelsen informerades också om att Flyingebygden utsetts till studiebygd i ett EU-projekt.

Gunnar Petersson

2003-05-06

Möte med Region Skåne

Orförande hade idag möte med Jan Seebass, Region Skåne och Erik Wallin, Lunds Universitet kring frågor som rör EU-projektet där Flyingebygden ingår. Jan Seebass är ansvarig kontakt för Skånes lokala utvecklingsgrupper och accepterade också att vara regionens kontaktman gentemot EU projektet. Under 2004 kommer landsbygdsriksdagen att arrangeras i Ystad. Detta är ett utmärkt tillfälle att presentera projekt och bygder, påtalade Jan Seebass, som också ingår i organisationsgruppen för landsbygdsriksdagen.

Gunnar Petersson

2003-05-06

Möte med Hushållningssällskapet

Den 28 april hade undertecknad ett två timmars möte med Hushållningssällskapets rådgivare för landsbygdsfrågor. Jordbruksverket har ett projekt för utveckling av landsbygden, som är intressant. Läs mera här

Gunnar Petersson

 

2003-05-05

Styrelsemöte

Styrelsen i Flyinge Utveckling har möte på torsdag den 8 maj kl 12-13.30 och därefter möte med Sparbankstiftelsen.

Gunnar Petersson

2003-04-25

Flyingebygden i EU projekt

Flyingebygden har utvalts att vara studieregion i ett EU-projekt benämnt CoLabs.eu med Lunds Universitet som projektledare. Projektet är en del av det s.k. R3L-initiativet inom EU som syftar till att utveckla lärande regioner/bygder över hela Europa. Universitetens 3:e uppgift att föra ut kunskap för tillväxt spelar en avgörande roll i denna satsning.

 

Docent Erik Wallin projektledare för CoLabs.eu säger att Flyingebygden är intressant av flera olika orsaker:

- att bygden är en liten region som är bekväm att studera men också uppvisar stora likheter med Öresundsregionen såsom en vattendelare mellan två regiondelar, två broar mellan dessa, två kommuner som delar på administrationen av regionen. I CoLabs.eu projektet betraktas Flyingebygden som en mikro-region som även kan belysa motsvarande problem och möjligheter i andra och större regioner som skär tvärs över befintliga administrativa, geografiska och andra gränser.

- att bygden precis har bildats och står inför ett antal intressanta utvecklingsprojekt som inrymmer problem och möjligheter kring lärande och samverkan av generellt intresse

- att bygden har en väl fungerande organisation som driver dessa utvecklingsprojekt

- att man just startat (nov 2002) och befinner sig i en stark utveckling som kan följas och dokumenteras som möjligen ett "skolexempel" på hur lokala utvecklingsprocesser kan drivas för att nå framgång

- att ett av utvecklingsprojekten innebär framtagande av ett bokverk om bygden i vilka många människor engageras för materialframtagning, författande och utformning av detta bokverk som i flera avseenden får karaktär av ett läromedel för en lärande region

- att det finns gynnsamma förutsättningar för skapande av s.k. Triple Helix allianser inom bygden, dvs. samverkansformer mellan högskola, näringsliv och föreningsliv på lokal nivå, bl.a. genom förekomsten av Flyinge Kungsgård och dess hippologiska högskoleutbildning inom Sveriges Lantbruks Universitet.

- att bygden har många internationella kontakter och globalt är mycket välkänd inom hästnäringen, varigenom de Europeiska och globala utvecklingsfrågorna på ett naturligt sätt kommer in även i den lokala utvecklingsprocessen

- att bygden ligger nära Lund och utan större problem är åtkomligt för de studier "i fält", möten i projektgrupper mm som kommer att ske inom ramen för CoLabs.eu-projektet

Erik Wallin

2003-04-24

Möte med Kultur Skåne

Den 24 april hade undertecknad möte med Katarina Carlsson Kultur Skåne. Mötet ägde rum i föreningens lokaler och blev mycket givande. Katarina Carlsson lovade att vara vår kontaktperson inom Kultur Skåne och ser Flyingebygdens utveckling som mycket viktigt för regionen. Hon nämnde även Löddeköpinge och Hven som arbetar på att marknadsföra bygder. Kultur Skåne har nyligen avslutat ett stort kulturprojekt Terra Scania med stöd från Framtidens Kultur. Hon kommer att stödja vårt projekt kring Boken om Flyingebygden genom att berätta om detta projekt i sitt nätverk.

 

2003-04-22

Kommitté-möten

Turistkommittéen har möte tisdagen den 22/4 och info-kommittéen har möte på onsdag den 23/4 på lokalen i bankhuset.

Gunnar Petersson

 

2003-04-15

Matöppet i samarbete med Flyinge Utveckling

Matöppet i Flyinge säljer Flyingekortet och erbjuder nu specialpris på grillskivor av karré för 19.90 kilot för de som har Flyingekortet annars 29.90. På så sätt vill man stödja Flyinge Utveckling som arbetar för bygdens utveckling. Flyingekortet innebär medlemskap i Flyinge Utveckling 2003. Matöppet kommer att ha erbjudanden hela tiden. Fler och fler handlar i byn och har upptäckt fördelarna och den tid man sparar.

Gunnar Petersson

2003-04-15

Västra Torups byalag

Delar av styrelsen träffade Västra Torups byalag en hel kväll och många erfarenheter och tips delades ut. Bland annat fick vi tips om att kontakta Hushållningssällskapet i Malmö. Västra Torup visade stort intresse för att göra en liknande bok som Flyinge Utveckling har påbörjat. Ordförande Connie Asterman i Västra Torup är mycket drivande och har uppmärksammats i olika sammanhang för de resultat man uppnått i sin bygd. Se mera här.

Gunnar Petersson

 

2003-04-14

Lunds Universitet undersöker Flyingebygden

Fyra studenter kommer att skriva en C-uppsats om Flyingebygdens mötesplatser, som skall vara klar före midsommar. Redan den 25 april börjar man cykla runt i bygden och ställa frågor till hushållen. Läs mera här

Gunnar Petersson

2003-04-09

Byalag bildat i Örtofta-Väggarp

Ett slumrande byalag i Örtofta-Väggarp har väckts till liv och antagit stadgar och bildat interimstyrelse. Man ingår också i Eslövs byalagsråd, som inspirerat till tankarna på byalag. Sven Åkesson har varit den drivande kraften och han har deltagit på möten inom byalagsrådet sedan starten. Vi har också hittat mycket värdefull information och inspiration på webbsiten www.flyinge.nu säger Sven. Kommunalrådet Cecila Lind har tackat ja till att besöka byalaget för att informera sig om verksamheten.

Gunnar Petersson

 

2003-04-08

Folkrörelserna i kris - men byarörelsen blomstrar

" Vår folkrörelsedemokrati är på väg mot kris! Men byarörelsen är annorlunda!
- Kraftigt minskad aktivitet i föreningslivet och en halv miljon färre medlemmar, det framgår av den rapport som SCB idag lämnat till demokratiminister Mona Sahlin. Det understryker allvarliga problem i vår folkrörelsedemokrati. Alla måste vi nu ta till oss detta och allvarligt fundera över vad som kan göras
." Det säger nyvalde ordföranden i Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, Åke Edin .Läs mera här

Antalet ideella byalag och lokala utvecklingsgrupper bara växer och är nu över 4250 stycken. Många attraheras av att arbeta inom en politiskt obunden organisation, nära där man bor. Man vill höja livskvaliteten och öka bygdens värde på olika plan. Stödet från det offentliga Sverige varierar kraftigt från kommun till kommun. Region Skåne arbetar också med regional utveckling som riktar sig mot byarörelsen. Man har fått 900 000 kronor per år i ett 2 årsprojekt att fördela över hela regionen. En droppe i havet kan tyckas, men med ideella krafter kan det räcka långt. Det motsvarar ungefär vad en liten kommun betalar ut i årligt partistöd. Läs här om Landsbygdspolitiskt program

Gunnar Petersson

 

2003-04-07

Platan-kommittéen

En Platan-kommitté för de som bygger på nya området tog form och flera anmälde sig till denna. Flyinge Utveckling ville med detta undersöka intresset och siktar mot att snarast kalla till ett möte. Den viktigaste frågan just nu är dagvattendikena inom området och hur de skall anläggas, tyckte de som kom till Flyinge Kan.

Gunnar Petersson

 

2003-04-07

Flyinge Utveckling på Flyinge Kan

Föreningen medverkade under Flyinge Kan 5-6/4 med gott resultat. Många besökare "fastnade" hos oss och tittade på boken som föreningen skall ge ut. Ett 80-tal antecknade sig också för att medverka i boken. Kjell Karlsson, Jan Holmgren och Gunnar Petersson medverkade från föreningen.

Gunnar Petersson

2003-04-02

Skylt Flyingebygden

Nu har den kommit upp ! En ljuslåda på bankhustet som synliggör Flyingebygden. På kvällen tänds lysrören. Här finns också en postlåda att lägga meddelanden till Flyinge Utveckling eller andra föreningar som använder vår lokal.

Gunnar Petersson

 

2003-04-02

Styrelseordförandes möten

Styrelseordförande har flera viktiga möten inplanerade. Andra i styrelsen inbjudes att närvara i tillämpliga delar.

3 april kl 12-14 Lunchmöte Styrelsen
4 april kl 18.00 Flyinge Kan förberedelser (Biblioteket)
5 april kl 10.00 Möte med studenterna som gör C-uppsats (Lokalen)
5 april kl 13-17 Flyinge Kan
6 april kl 13-17 Flyinge Kan
8 april kl 19 Flyinge Badmintonklubb Styrelsemöte
15 april kl 18:30 Möte med Västra Torups byalag (Lokalen)
23 april kl 18:30 Möte Info-kommitté (Lokalen)
24 april kl 16.00 Möte med Kultur Skåne Katarina Carlsson (Lokalen)
25-26 april Kickoff EU-projektet R3L CoLabs i Lund/Flyinge
29 april kl 19:00 Årsmöte Vägföreningen Församlingshemmet

6 maj kl 14-16 Möte med Jan Seebass, Region Skåne
8 maj kl 12-15 Styrelsemöte FU (Lokalen) även träff med Sparbankstiftelsen
13 maj kl 19:00 Eslövs byalagsråd (Lokalen)
22 maj kl 18-20 Eslövs Stadshus möte med kommunledningen

 

Gunnar Petersson

2003-04-02

Lunchmöte

Styrelsen i Flyinge Utveckling har lunchmöte i vår lokal (Bankhuset) torsdagen den 3 april kl 12-14 (mötet kan komma att sluta tidigare). Vi får en enklare måltid i samband med mötet.

Gunnar Petersson

2003-03-31

Matöppet i samarbete med Flyinge Utveckling

Matöppet i Flyinge säljer Flyingekortet och erbjuder nu specialpris på kaffe för de som köper Flyingekortet. På så sätt vill man stödja Flyinge Utveckling som arbetar för bygdens utveckling. Flyingekortet innebär ett års medlemskap i Flyinge Utveckling.

Gunnar Petersson

2003-03-11

Krav på Skånetrafiken

1. På kvällstid vardagar kan man inte åka vare sig till Flyingebygden eller ifrån densamma. Sista bussen från Eslöv kl 18.12 från Lund-Sandby kl 18.40 från Flyinge till Eslöv 17.52 och från Flyinge till Sandby-Lund 18.29

2. På lördagar/söndagar går inga bussturer alls.

Önskemål:
a. på vardagskvällar ytterligare två turer helst både till Sandby och Eslöv.
b. på helger fler turer till främst Södra Sandby jmfr turtätheten till Revinge

Du som har synpunkter på önskemålet ovan rörande kollektivtrafiken hör av dej till Flyinge Utveckling, som planerar en skrivelse till Skånetrafiken för att få tillstånd en bättre kollektivtrafik på sikt.

Gunnar Petersson

 

Flyinge Utveckling är en ideell politiskt obunden förening som verkar inom Flyingebygden

Kontakta föreningen

 

EMU Valet
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning