Äldre nyheter
Kontakta oss 
Möten 
Vad har genomförts 
Verksamhetsberättelse 
Tryckt information 
Boken 
Vänbygder 
Styrelsen
Medlemskap
Flyingekortet 
Lokaler
Kommittéer
Flyingerådet
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden
Forskning 
Sponsorer 

Flyinge vad betyder namnet

 

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Gårdstånga-Holmby Rödakorsförening
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

EMU Valet
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning 

Svar från de politiska partierna inför valet 2010,  för att utveckla Flyingebygden


Henrik Wöhlecke (M) Christine Melinder (M) Kommunalråd Ordförande Moderaterna

Nyckelfrågor vi vill att kommunen ska arbeta för:

· Utbyggnad/förbättring av den undermåliga kollektivtrafiken – framförallt till Malmö-Lund (som 90 % av arbetspendlingen sker till)

Det är som bekant Skånetrafiken (Region Skåne) som driver denna trafik. En ny plan för området Gårdstånga – Flyinge är på gång. Det är för att möjliggöra för fler boende och företag att kunna etablera sig i området. Det kommer att bli än intressantare när ESS/MaxIV ska byggas. Ett ökat befolkningsunderlag ger också ett ökat resandeunderlag. Det är vår mening att vi ska driva på Skånetrafiken för att man ska förbättra trafiken. Då blir orterna ännu mer attraktiva att bo i. Kommunen kan även välja att betala till Skånetrafiken för att få igång mer trafik. Det finns inget sådant förslag idag men planerna är inte heller antagna ännu.

· Öka kvalitén på högstadiet i Löberöd. Fler och fler väljer annars att låta sina barn gå på högstadiet i Lunds kommun. Även se över lokalbehovet på Flyingeskolan (med ett ökande antal elever)

Vi vill förbättra kvalitén på samtliga skolor. Det är inte bara Ölycke som har problem. Moderaterna drev i våras igenom en extra satsning för de som riskerar att inte nå godkänt på högstadiet. Vi vill fortsätta att öka prioriteringen på skolan i syfte att höja kvalitén och därmed resultaten. Vi föreslår bland annat att medel till kompetenshöjning för lärare skall tillföras. Det sker inom ramen för Lärarlyftet. Regeringen har även infört en särskild satsning på läsa, skriva och räkna.
Vi vill även säkerställa att uppföljningar och analyser sker på ett bra sätt. 

· Utbyggnad av privat och kommunal service i området – med kulturskolan t ex. 

Den kommunala servicen byggs ut i takt med att samhällena växer och behoven ökar. Den privata servicen följer även den ett ökat underlag.

· Äldreboende måste till bygden

I planerna måste finnas möjlighet att bygga lägenheter som är anpassade för äldre och funktionshindrade.

· Cykelväg till Södra Sandby

Det finns en cykelplan som är från början av 2000-talet. I denna finns sträckan Flyinge Södra Sandby med. Det gjordes en ridplan tillsammans med Lunds kommun 1999. Problemet var bron över ån. Denna bro har nu fått en privat finansiär och vi hoppas att hästar och cyklar kan samsas där. Cykelvägar över en kommungräns ställer alltid till särskilda problem eftersom de måste samordnas mellan kommunerna.

· Hållbar utveckling och utbyggnad av orterna (med olika sorters upplåtelseformer) – måste till för att behålla och få ny service

Se ovan.

· Satsa på och utnyttja bygden som ”hästcentrum” – med hästanknutna verksamheter; hästfritids-dagis-skola? 

Det finns och har funnits många sådana projekt. Kommunen har drivit dem tillsammans med olika privata näringsidkare. Vi ska ge förutsättningar med planer, mark, råd och stöd i olika former. Sedan måste det till privata initiativ. Dessa ska kommunen ta tillvara på ett bättre sätt än vad som gjorts hitintills.

· Tillgängliggöra de stora naturvärden kring Kävlingeån och dess omgivningar för rekreation

Stora delar av marken där är privatägd. Det kommer alltid att finnas en konflikt mellan äganderätt och allemansrätt. Det är tveksamt att kommunen ska köpa mark för detta ändamål. Det är inte heller troligt att markägarna vill sälja. En god kontakt med markägaren är att föredra för att vissa delar ska kunna tillgängliggöras för rekreation.


Lennart Nie, Miljöpartiet

Nyckelfrågor vi vill att kommunen ska arbeta för:


 
·         Utbyggnad/förbättring av den undermåliga

kollektivtrafiken – framförallt till Malmö-Lund (som 90 % av

arbetspendlingen sker till)

Nästan alla dagens transporter är TÄRANDE och borde räknas på minussidan när det gäller BNP, som är ett föråldrat mått och inte har mycket att göra med den ekonomiska verklighet vi lever i.

Miljöpartiets mål är att alla ska kunna bo kvar där de har valt att bo. Det gröna arbetsplatssystemet är anpassat till bostadsorterna - inte tvärtom - med åtföljande upprustning av produktionssätt etc etc. Det där gäller också t.ex. skola och utbildning - se nedan.

 

Alla ska kunna flytta på sig för rent nöjes skull - utflykter, besök på muséer och konserter etc, men arbetspendling är något helt annat. Det är det gröna samhällets plikt att se till att arbetspendling och offentliga transporter kan ske med hjälp av rätt fordon med rätt teknik på rätt plats på rätt tid till rätt pris. Alla i Flyinge kan hjälpa oss genomföra detta genom att rösta.·       
  Öka kvalitén på högstadiet i Löberöd. Fler och
fler väljer annars att låta sina barn gå på högstadiet i Lunds
kommun. Även se över lokalbehovet på Flyingeskolan (med ett  ökande
antal elever)·

Många har mycket att säga om skolan. Det värsta exemplet är Fp, som de senaste åren har öst diverse förslag och åtgärder över skolan och mer än andra bidragit till att dagens lärare och utbildningsledare ofta inte vet vad som gäller från den ena dagen till den andra.

Alla utbildningssituationer kräver en genomtänkt pedagogisk grundplan som gäller för alla efter deras behov.

Det gäller dels inlärningen dels skolans betydelse för social fostran.

Under senare år, och särskilt under den moderatstyrda regeringen, har skolan strippats på personal. Specialkompetens och vardagligt socialt stöd har dragits bort och klasserna har blivit större. Varje lärare kan nu ägna i medeltal 19 sekunder per timme åt den enskilde eleven - att detta är en omöjlig pedagogisk situation säger sig självt.

Skolan kan bara lösa sina uppdrag om den får dels arbetsro, dels korrekta resurser på personal- och materialsidorna.

///Lennart: kolla det här med Hampus också! Han har en fräsch hjärna.//

         Utbyggnad av privat och kommunal service i området –
med kulturskolan t ex.

OBETINGAT JA. För fyra år sedan var Sveriges system av kulturskolor nästan - men inte riktigt - världsledande. Efter de fyra årens moderatstyrda neddragningar har vi en brant uppförsbacke att streta i för barnens skull. Kulturskolan är de nya generationernas insteg i sitt eget framtida fruktbara samhälle. Därför är den grundläggande på sitt område och måste stärkas med alla medel.

Jämför TV-pucken på idrottssidan! Under de senaste 45 åren har INGEN svensk spelare i Tre Kronor INTE börjat i TV-pucken.

Håkan Larsson, tredje plats på vår lista, är fil.dr i kulturhistoria och kommer mer än gärna på besök för att prata vidare om detta! Han bor utanför Löberöd och har telefon 0413/305 00.

·         Äldreboende måste till bygden

JA!

·         Cykelväg till Södra Sandby

JA!

·         Hållbar utveckling och utbyggnad av orterna (med olika
sorters upplåtelseformer) – måste till för att behålla och få ny
service

ABSOLUT.

Miljöpartiet har inga synpunkter på VEM som bygger, bara ATT och HUR det byggs.

Det första som krävs är att det skall finnas mark att bygga på. En stor del av marken är privat och därför svår att komma åt.

Det andra som krävs är att byggplanerna ska vara anpassade til kulturmiljön på orten och bidra till att utveckla den på bästa sätt. Ett stort fält med likadana villor har knappast i Flyinge att göra - däremot gärna en varsam utbyggnad av den klassiska bymiljön med känslig vägdragnng och respektfull arkitektur.

När det gäller utvecklingen av den sociala och näringslivsmässiga verksamheten ser vi den t.ex. i form av kooperativ startade och drivna av närbefolkningen, som känner sina önskemål, sina behov, sina resurser och - framför allt - sin inre personkemi. Det är kommunens plikt att stötta sådana initiativ på alla sätt. Det här har betydelse inom dagisverksamhet, äldrevård, detaljhandel, fritidsgård, klubbar och intresseföreningar etc etc. Vi ser gärna "Flyinge Hus" eller något liknande, till för alla som vill. Hjälp oss i valet, så kan vi hjälpa er utveckla det ni själva tycker att ni behöver.

·         Satsa på och utnyttja bygden som ”hästcentrum”
– med hästanknutna verksamheter; hästfritids-dagis-skola?

Se ovan. Betona Flyinges historia (kanske inte de rent krigiska bitarna...) Kan man så småningom utveckla ett särskilt gymnasium i Flyinge med Skandinavien och Danmark som upptagningsområde??

·         Tillgängliggöra de stora naturvärden kring
Kävlingeån och dess omgivningar för rekreation

Helt rätt. Det här är ett kommunöverskridande intresseområde, och i många fall är det riksintressant. Region Skåne har en del bra saker för sig, men det går att göra mycket mer.

För det första måste vi bort från projekttänkandet, som ofta bara är till för att dölja arbetslösheten, och i stället skapa permanenta strukturer med riktiga jobb för närboende intresserade och kunniga.

Man borde t.ex. också kunna utveckla vänortsverksamheten, dels genom utökad kontakt med de vänorter vi redan har och dels med nya vänorter. Den svenska allemansrätten är unik och borde gå på export, och då är Kävlingenaturen ett perfekt studieexempel. Vad tycker ni själva att man kan göra mer?

 


Meta Gerle
Kristdemokraterna Eslöv

Här kommer lite om hur Kristdemokraterna i Eslöv ser på de frågor ni tar upp. Vill ni veta mer så är ni välkomna att höra av er igen.

Kollektivtrafiken – Förbättrad kollektivtrafik är en förutsättning för att landsbygden och byarna i Eslövs kommun ska fortsätta att utvecklas. Kollektivtrafikfrågorna ligger på regional nivå men visst kan kommunen påverka. Vi i KD kommer att arbeta för en förbättrad kollektivtrafik som anpassas efter människors behov. För Flyinge/Gårdstånga innebär det att bussar mot Lund bör prioriteras, men även mot Löberöd där närmsta vårdcentral finns. Ett stopp för Skåneexpressen vid Gårdstånga bör påskyndas. 
Vi vill att alla pensionärer ska kunna åka kollektivt gratis, även utanför Eslövs tätort.

Skolan – Vi vill höja kvaliteten på alla skolor i kommunen. Vi vill att mer stödpersonal (t.ex. skolvärdar/värdinnor) anställs så att lärarna kan ägna mer tid år undervisning och mindre till konfliktlösning. Vi vill även prova att införa ämnet Livskunskap som ett sätta att stärka unga på väg ut i livet. Kvaliteten på skolmaten behöver också höjas och vi vill satsa på ekologisk och närproducerad mat som lagas plats ute på skolor och förskolor.
Vad det gäller skollokaler så det alltid en avvägning mellan att ha för små lokaler när det är stora barnkullar och för stora när det är färre barn i ett område. Barn har rätt till en bra arbetsmiljö. Vi ser därför gärna flexibla lösningar som t.ex kombiskolor där lokalerna lätt kan ställas om till förskolelokaler när skolans behov är mindre. 

Utbyggnad av service – En förutsättning för utökad kommunal och privat service är att orterna växer se nedan.

Äldrefrågor – Lagen om valfrihet i vården, LOV, har under våren antagits i Eslövs kommun. Vi hoppas att denna reform för äldre kommer att utvecklas och skapa många nya företag som erbjuder service till äldre. I stället för kommunens hemtjänst så har äldre möjlighet att välja en hemtjänst som är mer anpassad efter var och ens behov. Det skapar möjlighet för äldre att känna trygghet i sin vardag. 
Tillsammans med övriga allanspartier kommer vi även att uppmuntra privata alternativa boende för äldre. Det finns flera former av boende som skulle kunna vara aktuella för en by av Flyinges storlek.

Cykelvägar – Kommunen har en prioriteringslista för utbygganden av bland annat cykelbanor. Denna ses över kontinuerligt och vi tycker att det är viktigt att en dialog förs med alla berörda. Cykelväg till Södra Sandby kräver samverkan med Lunds kommun.

Utveckling och utbyggnad av byarna – Översiktsplanen för Flyinge/Gårdstånga bör snarast bli klar. Planberedskap och attraktiva tomter för bostäder och företag måste finnas i både Flyinge och Gårdstånga. Vi ser det som viktigt att Ebo följer sitt uppdrag och bygger även i kommunens mindre orter. Ungdomar, äldre och andra som inte vill bo i villa ska inte behöva flytta från trakten. Inflyttning till området ger bättre underlag för kollektivtrafik och service. 

Flyinge/Gårdstånga som hästcentrum – Flyingebygden är redan i dag ett starkt varumärke för hästintresserade och det är viktigt att bygga vidare på det. Vi ser gärna ett utökat samarbete med Lunds kommun, Flyinge utveckling, Leader Lundaland och lokala näringsidkare för att utveckla området. 
Vi tycker att det är en väldigt bra och kreativ idé att starta en skola eller förskola med hästinriktning. Vi i KD uppmuntrar gärna ett sådant privat initiativ. 

Naturfrågor – Kävlingeåprojektet har varit mycket positivt för miljön kring Kävlingeån. Vi ser gärna något likande projekt i framtiden. 

 

Håkan Svensson-Sixbo för Vänsterpartiet Eslöv

Jag tänkte ge er lite svar från Vänsterpartiet i Eslöv. Om vi börjar uppifrån så.....när det gäller lokaltrafiken så är det främst en fråga för regionen genom Skånetrafiken. Men jag vill påpeka att det inte blir lättare att få till trafik till Lund/Malmö om den Moderatstyrda alliansen gör verklighet av sina planer att avreglera lokaltrafik. Man måste komma ihåg att en sådan linje som ni eftersöker knappast är lönsam, och det blir inte lättare för länstrafiken att driva olönsamma linjer om man inte får vara ensamma om att bedriva trafik på de lönsamma linjerna.
När det gäller skolorna så har vi i (v) i Eslöv lovat att de förstärkningar av skolan vi påbörjat under den här mandatperioden ska följas upp av mer förstärkningar under nästa mandatperiod. Där får vi också draghjälp av de rödgröna på riksnivå som utlovat 2,5 miljarder till skolan och 1,5 miljarder till förskolan för främst personalförstärkningar. Men vi kan inte utlova några specifika pengar till just Flyinge och Löberöd.
När det gäller utbyggnad av orterna är det riktigt att det behövs olika sorters boende när byarna i Eslövs kommun växer. Därför vill vi ge vårt Kommunala bostadsbolag direktiv att bygga hyresrätter både i byarna och centralorten Eslöv. Då behövs det alla storlekar på lägenheter, alltså även mindre lägenheter som passar äldre, ungdomar, ensamstående och studerande.
Cykelväg! Kanske inte helt lätt, med tanke på att längsta biten lär tillhöra Lunds Kommun.
Hoppas ni är nöjda med svaret.

Annette Linander, Centerpartiet

Trevligt att ni hör av er och välkomna till kommunen! Innan jag går in på frågorna vill jag berätta att vi på fredag eftermiddag finns på plats i Flyinge för att svara på era frågor och ta emot era synpunkter. Vi parkerar vår valhusvagn på vägen upp mot Plantskolan kl 15:30. Hoppas ni tar tillfället i akt och kommer förbi, det är lättare att utveckla svaren muntligen.


Vi vill ha en ombyggnad av rondellen i Gårdstånga och bygga busshållsplats med pendlarparkering. Vi vill också ha en busslinje längs med 104:an som kan passa med Skåneexpressen i Gårdstånga. Med det sagt så är det inte riktigt så enkelt eftersom kollektivtrafiken är ett regionalt ansvar. Det vi vill att kommunen ska göra är främst att ligga på Skånetrafiken om hållplats i Gårdstånga, vilket har diskuterats. Och se till att byarna längs med 104:an utvecklas så att underlag finns för en matarbuss. Inne i Eslöv betalar kommunen idag en del pengar till Skånetrafiken för att få en tredje stadsbusslinje, man betalar fram till att underlaget är så stort att linjen bär sig för Skånetrafiken. Den typen av satsningar kan man också göra på landsbygden och i våra mindre tätorter. Jag är övertygad om att underlag finns för en busslinje men det tar tid att få folk att åka så under en uppbyggnadsfas kan kommunen gå in och betala.


Problemet med kvalitén på högstadiet gäller i alla kommunens 7 - 9 skolor, kanske med undantag för Källeberg som invigdes idag. Vi har alldeles för många elever som går ut grundskolan utan fullständiga betyg och det är inte acceptabelt. Under de senaste åren har man satsat, om än lite, på fler lärare i grundskolan men vi tror att man också behöver annan personal. Idag går mycket av lärarens tid åt till annat än undervisning, med t ex skolvärdinnor och andra yrkesgrupper som kan ta hand om elevernas sociala problem skulle vi kunna få mer fokus på kunskapsinhämtning i klassrummet, och låta lärarna göra det de är utbildade till. Eslövs skolor ligger ganska mycket efter i den tekniska utvecklingen och där vill vi satsa mer för att komma ikapp. Det borde vara lika självklart i skolan som det är på företagen att när man håller en presentation/lektion använder man sig av modern teknik. För att lärarna ska kunna använda ny teknik behöver de vidareutvecklas och vi vill satsa mer på kontinuerlig kompetensutveckling av lärarna. Vi vet att det finns eldsjälar bland lärarna som gör ett fantastiskt jobb men kommunen är dålig på att ta dem tillvara och det finns idag inget bra sätt att sprida goda exempel mellan skolorna.
Jag känner inte till att det skulle vara lokalbrist på Flyingeskolan men om det blir ett problem måste vi naturligtvis åtgärda det. Vi vill att byarna ska växa och då måste naturligtvis kommunens verksamhet och lokaler också växa.


En av våra paroller i valet är att Hela kommunen ska leva och det handlar om att varje del av kommunen, staden - byarna - landsbygden ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och på ett sätt som förstärker det unika med just den byn/platsen. Det som behövs för att utveckla Flyinge är inte det samma som behövs i Marieholm. Därför måste kommunen bli mer aktiv i dialogen med lokala föreningar, byalag och företag och stötta den kraft som finns ute. Service kommer till byn för att det finns ett underlag eller någon visar på att det finns ett underlag så med vår politik där vi utvecklar orterna kan ny service kommunal eller privat få en marknad. Ett konkret förslag vi har i vår valplattform är att se till att det finns tillgång till primärvård i alla orter. Nu tror jag Brahehälsan redan har en filial i Flyinge men i många av våra andra orter finns det inte någon sån möjlighet och vi tittar nu på att uppvakta Region Skåne om att få en mobil vårdcentral, som blodbussen ungefär, och att den kan testas i Eslövs kommun.


När det gäller Kulturskolan har jag aldrig förstått vitsen med att köra alla elever till Eslöv istället för att köra en lärare till en av byarna. Vi vill flytta Kulturskolan från Kultur och Fritid där den finns idag till Barn och Familj för att Kulturskolan ska bli en lika självklar verksamhet i byarna som skolan är idag.
Jag tror inte kommunen eller någon privat intressent kommer att bygga ett äldreboende i form av dagens serviceboende i Flyinge, på den typen av boenden är man idag väldigt sjuk. Däremot behöver man bygga servicelägenheter så de äldre kan flytta ifrån sitt hus och få en lättskött lägenhet utan att behöva flytta från Flyinge/Gårdstånga. Servicelägenheter kan byggas av kommunen eller Ebo men vi ser hellre att det byggs av privata entreprenörer. Kommunen kan då ställa upp med värdinnetjänst vilket vi tror blir betydligt mer effektivt än att låta hemtjänsten åka kommunen runt.


I vårt valprogram skriver vi att vi vill fortsätta utbyggnaden av cykel och gångnätet. Det är vår förtjänst att cykelbanan mellan Flyinge och Holmby kom till efter att S hade plockat bort pengarna ur budgeten, och vi vill fortsätta att säkra cykel och gångtrafiken längs med 104:an. Det är viktigt att vi bygger ihop våra orter likväl som att man måste bygga ihop cykelnätet inne i Eslöv och vi ser väldigt gärna att vi kan samarbeta med Lunds kommun och få cykelväg till S Sandby.


Jag tror jag redan nämnt utvecklingen av orterna, jag håller med om att det är absolut nödvändigt för att behålla servicen, tricket är att göra det på ett sätt som inte förstår de unika värdena som finns i Flyinge och Gårdstånga. Ebo är en spelare som vi kan använda oss av för att få igång byggande av hyresrätter men kommunen måste också se till att det finns byggbara tomter för villor och flerfamiljhus så vi får andra företag att vilja satsa på orten. Varje ort i Eslövs kommun behöver marknadsföras via kommunen, inte bara staden. Och utveckling måste alltid vara hållbar, ny teknik finns för att t ex bygga hus självförsörjande på energi och de byggnader som kommunen bygger ska använda bästa möjliga teknik enligt oss. När andra bygger är det knepigare med vilka krav man får ställa men kommunen måste vara bra mycket mer aktiv i dialogen med exploatörer för att få en hållbar utveckling.


Vi säger att man ska utveckla varje ort utifrån de unika värden som redan finns och i Flyinge fallet är det ganska självklart att hästar finns med i den diskussionen. Alliansregeringen har gjort det möjligt för privata fritidsalternativ för grundskolebarn och vi ser väldigt gärna att det dyker upp, och gärna med speciella twist - hästfritids tycker jag låter som en ypperlig idé.


Kommunen jobbar på att få Flyinge ängar klassat som naturreservat och då är det naturligt att man också, kanske tillsammans med byalaget som kan söka EU-pengar, utvecklar möjligheten att ta del av området. T ex kan man anlägga gångstigar och göra det möjligt att korsa ån på fler ställen.


Daniel Rhodin
Ordförande Folkpartiet Eslöv
076-118 5740

Du bor i en särskilt attraktiv del av Eslövs kommun, men den kan bli bättre. 
Vi vill arbeta för att förstärka kollektivtrafiken hela vägen från 
Harlösa-Flyinge-Gårdstånga till Örtofta utmed väg 104. Jag tycker att fler ska få chansen att kunna bo i de södra kommundelarna, såväl gammal som ung. 
På så sätt får vi också ett större underlag för kollektivtrafik, förskolor, föreningsliv, äldreboende och annan service. En sådan utbyggnad ska förstås 
göras med varsamhet om de fina värden som redan finns.

Med Lunds kommun som nära granne är det naturligt med ett stort utbyte. Vi vill knyta Eslöv närmare Lund och det finns mycket att samarbeta kring; både cykelvägar, service och att förbättra tillgängligheten till Kävlingeåns dalgång.

Skolan är också en viktig fråga för mig. Visste du att 15 procent av eleverna som går ut grundskolan i Eslöv inte är behöriga till gymnasiet? 
Visste du att Eslöv satsar 7 000 kr/år mindre per elev än genomsnittet, och hela 17 000 kr/år mindre än Lund? Det är många barn som inte får den hjälp i skolan de behöver. Jag tycker det är oacceptabelt. Det behövs krafttag för att ge våra ungdomar en bra utbildning för ett framtida arbete.

Kommunen behöver få upp ögonen även för denna del av kommunen och det kan bara ske genom politisk förändring.

Gå gärna in på http://www.folkpartiet.se/eslov och gå in på Val2010 så kan du läsa våra kommunal handlingsprogram. Vi har också en blogg 
http;//fpeslov.blogspot.com där vi skriver om politik i stort och smått.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Bertil Jönsson f.d. kommunalråd o ordf. för Nya Kommunpartiet Eslöv. 


Jag som svarar på era frågor om vad partierna vill göra för Flyingebygden heter Bertil Jönsson f.d. kommunalråd i Eslövs Kommun. Var kommunstyrelsens ordförande under valperioden 92-95. Jag har lämnat mitt gamla parti som Centerpartiet 2008. Vår samsyn på flera frågor bl.a. kärnkraften gjorde det svårt för mig att vara kvar som medlem.

Vintern o våren 2010 tog jag ett initiativ till bildande av ett nytt kommunalt parti i Eslövs kommun. Nya kommunpartiet Eslöv. Partiet är registrerat hos valmyndigheten. Vi lyckades inte under våren få ihop en valsedel. Många blev besvikna på detta och efter många påtryckningar gjorde jag ett nytt försök att få en valsedel. Min tanke från början var att alla våra tätorter skulle vara representerade på valsedeln. Vår valsedel blev precis klar till förtidsröstningen som började den 1 sept. Jag ville ge den här bakgrunden till mitt parti innan jag svarar på era frågor.

Här kommer lite svar och tankar till de frågor ni ställer på Flyingebygdens hemsida.
1. Kollektivtrafiken har alltid varit föremål för diskussion och även när var KS-ordf. En pendlarstation kommer säkerligen att inom en snar framtid att finnas i Gårdstånga.
Att komma Från Flyinge till Gårdstånga kan i de flesta fall ske på egen hand. Morgon och kväll skulle en mindre matarbuss kunna fixa transporterna. En diskussion får tas med Skånetrafiken om hur vi kan lösa detta.

2. Jag vet inte vilka eventuella kvalitetébrister högstadiet i Löberöd har. Vi i Nya Kommunpartiet Eslöv har som en högpriorterad punkt att stärka skolans kvalité genom att tillföra pengar från en bantad administration på Stadshuset i Eslöv.

3. Privat service kan kommunen stödja på så sett att vi ser till att det finns planerad mark för företagsetableringar och att kommunen utgör ett stöd genom byråkratin vid en företagsetablering. Kulturskolan kan vara en möjlighet. Ta gärna kontakt med rektorn på Kulturskolan i Eslöv.

4. Äldreboende kan vara 2 saker. 1. Seniorboende för 55+ med byggande av bostadsrätter eller hyreslägenheter. Jag kan inte i detalj planerna för möjligheten att bygga sådana bostäder men det pågår en diskussion om en större satsning på Flyinge-Gårdstånga området och i en sådan satsning skall ges utrymme för sådana bostäder.
Äldreboende med fullservice typ ålderdomshem kommer på sikt att behövas i detta område.

5. Cykelväg till Södra Sandby är en samverkansfråga mellan vägverket och kommunerna Eslöv och Lund.

6. Utbyggnaden av Flyinge-Gårdstånga skall givetsvis ske för olika sorts upplåtelseformer.

7. Jag trodde faktiskt att det redan var så men självklart ska vi satsa på ordentlig marknadsföring med Flyinge som hästcentrum. Under min tid som KS-ordf. hade vi dessa samtal med ledningen på Flyinge Stuteri.

8. Vad menar ni med tillängliggöra områdena. Räcker inte allemansrätten?

I övrigt tror vi Nya Kommunpartiet Eslöv att Flyinge har stora möjligheter till en fin utveckling särskilt sett i perspektivet ESS etableringen.
Jag hoppas att våra svar gav er en uppfattning om vad vi vill med Flyingebygden.


Flyinge Utveckling är en allmännyttig, ideell politiskt obunden förening som verkar inom Flyingebygden

Kontakta föreningen

 

EMU Valet
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning