Äldre nyheter
Kontakta oss 
Möten 
Vad har genomförts 
Verksamhetsberättelse 
Tryckt information 
Boken 
Vänbygder 
Styrelsen
Medlemskap
Flyingekortet 
Lokaler
Kommittéer
Flyingerådet
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden
Forskning 
Sponsorer 

Flyinge vad betyder namnet

 

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Gårdstånga-Holmby Rödakorsförening
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

EMU Valet
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning 

Verksamhetsberättelse Flyinge Utveckling 2005

Styrelse
Ordförande Gunnar Petersson, företagare, Flyinge
V ordf Björn Leander, vd Flyinge AB
Sekr Leif Larsson, företagare, Flyinge
Kassör Bodil Forss, företagare, Flyinge
Pär Ulmén, banktjänsteman, Holmby
Bo Alvén, vdkonsult, Gårdstånga
Jan-Olof Järvung, kyrkoherde, Gårdstånga
Suppleant Per-Erik Bertilsson, lantbrukare, Holmby
Revisorer Helena Persson, revisor, Flyinge och Ragnar Thulin, tekniker Getinge
Revisorssuppleant Rune Andersson, lantmästare Flyingeby

Under verksamhetsåret 2005 har fyra protokollförda sammanträden hållits och därtill ytterligare informella informationsutbyten. Styrelsen har haft två studiecirklar en rörande bokgruppen samt en kring framsynsfrågor. Styrelsens referensgrupp med ett 45--tal deltagare träffades i januari 2005.

Lokal Bankhuset andra våningen
Antal medlemmar 222 stycken samt 33 företag/föreningar
Utfört arbete inom styrelsen ideellt 1 600 timmar samt projektfinansierat 1100 timmar.
Utfört arbete utanför styrelsen ideellt 300 timmar samt avlönat 5 personer
Praktikarbete finansierat av offentliga medel 4 manmånader.

Hemsida
Hemsidan www.flyinge.nu/fu ger dagsfärsk information till alla vad som händer i bygden.

Lokal service
Bank och post nedlagda utan att vi kunde motverka detta. Café Banken har öppnat i fd bankhuset.

Boken om Flyingebygden
Cirka 170 artiklar är klara och många författare håller på med efterforskning. Boken beräknas bli klar 2008 och omfatta över 400 sidor.

Allmänna kommunikationer, vägar
Skrivelser har skickats för att förbättra bussförbindelserna. Vi har fått kvällsbuss från Södra Sandby.

Arrangemang
Föreningen har genomfört Julmarknad 2005 med 1400 besökare och 33 utställare. Teater i samverkan med Friteatern den 10 september. Båda arrangemangen på Flyinge Kungsgård. Lärande vandringar 10 gånger med ca 500 deltagartimmar och priser i form av upplevelser.

Projekt
Föreningen har genomfört tre finansierade projekt 1) Ekomuseum Kävlingeån 2) Bygdegemenskapsföretag 3) Flyinge- centrum i Skåne som hästregion

Ideellt arbete
Arbete i styrelsen, samverkan med andra, BGAB, EU-projekteten, bokprojektet, skyltar, webb, opinionsbildning, Flyingerundan, nyuppstartade projekt, Julmarknaden, delfinansiering av projekt, rådgivning.

 

Bygdebolaget (BGAB)
Arbete med att söka starta ett sådant bolag har pågått. Cirka 30 har tecknat sig vid årsskiftet. Arbetet fortsätter. Stort intresse från riksdagspartier samt EU.

Lunds Universitet
Har bidragit med studiecirkelledare i framsynsgruppen, samt doktorand som följer arbetet i bokprojektet.

Region Skåne och kommunerna
Goda kontakter med Region Skånes, som svarat för huvudparten av finansieringen av externa projekt. Föreningen medlem i Eslövs byalagsråd och Lunds kommuns nätverk för byalag, samt Skånes lokala utvecklingsgrupper.

Sparbanksstiftelsen
Har bidragit med medel till projekt och lokalhyra.

Konferenser
Deltagande på konferenser Landsbygdskonferens i Emmaboda, Lokalekonomidagarna i Växjö, Regiondagarna i Helsingborg samt Eventutvecklingsdag Helsingborg.

Verksamhetsberättelse för år 2004

Styrelse
Ordförande Gunnar Petersson, företagare, Flyinge
V ordf Björn Leander, vd Flyinge AB
Sekr Leif Larsson, företagare, Flyinge
Kassör Bodil Forss, företagare, Flyinge
Pär Ulmén, banktjänsteman, Holmby
Kjell Karlsson montör, Flyinge
Jan-Olof Järvung, kyrkoherde, Gårdstånga
Suppleant Per-Erik Bertilsson, lantbrukare, Holmby
Suppleant Erik Wallin, docent, Lund
Revisorer Jan Andersson, säljare Flyinge och Ragnar Thulin, tekniker Getinge
Revisorssuppleant Rune Andersson, lantmästare Flyingeby

Under verksamhetsåret 2004 har fyra protokollförda sammanträden hållits och därtill ytterligare informella informationsutbyten och studiebesök. Styrelsen har kommittéer som Väg Kjell Karlsson, Häst Björn Leander, Information och Turist Gunnar Petersson och Bredband Jonny Andersson. Flyingerådet, styrelsens referensgrupp med ett 40-tal deltagare träffades i januari 2004.

Lokal Bankhuset andra våningen
Antal medlemmar 222 stycken samt 33 företag/föreningar
Utfört arbete ideellt 1800 timmar projektfinansierat 785 timmar

Hemsida
Hemsidan www.flyinge.nu ger dagsfärsk information till alla vad som händer i bygden. Ansvarig Gunnar Petersson. Föreningen har under året fått in 7 positiva artiklar rörande bygden i dagspressen.

Boken om Flyingebygden
Cirka 150-tal artiklar är klara och många författare håller på med efterforskning. Boken beräknas bli klar 2005 och omfatta 400 sidor.

Turistbroschyr
Föreningen har utformat en turistbroschyr som spridits lokalt inom bygden.

Allmänna kommunikationer, vägar
Skrivelser har skickats för att förbättra bussförbindelserna. Arbete har skett för att om möjligt få tillstånd bättre ridvägar. Flyinge Kungsgård och Getinge har fått egna ortsskyltar, samt bättre hänvisningsskyltar.

Arrangemang
Föreningen har genomfört Julmarknad 2004 med 1300 besökare och 29 utställare.

Projekt
Föreningen har genomfört finansierade projekt 1) att synliggöra sin bygd 2) att starta ett bygdegemenskapsföretag 3) Infocentrum Gårdstånga 4) Innovationssystem för en lärande bygd 5) Lärande bygd Local Learning Systems.

Ideellt arbete
Arbete i styrelsen, samverkan med andra, EU-projekteten, bokprojektet, skyltar, webb, opinionsbildning, Flyingerundan, nyuppstartade projekt, Julmarknaden, projektansökningar.

EU-projekt
Bygden medverkar i flera EU projekt tillsammans med Lunds Universitet i syfte att stärka bygden.

Examensarbete
Examensarbete kring bredband har utförts av Lunds Universitet febr 2004

Region Skåne och kommunerna
Goda kontakter med Region Skånes näringslivsutveckling och Folkrörelserådet. Föreningen medlem i Eslövs byalagsråd och Lunds kommuns nätverk för byalag.

Konferenser
Deltagande på konferenser Landsbygdsriksdagen 2004 i Ystad, Landsbygdsforum

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2003

Föreningen bildades 7 november 2002 på ett allmänt möte i bankhuset Flyinge.
Ett 20 tal personer närvarade.
Vid mötet antogs stadgar och en interimstyrelse utsågs. Vidare hölls ett styrelsesammanträde där föreningen konstituerade sig och inriktning för årets arbete fastställdes. Ett bygdemärke antogs.

Interimstyrelse

Ordförande Gunnar Petersson, företagare, Flyinge
V ordf Roland Nilsson, chef Flyinge Kungsgård
Sekr Jan Holmgren, ordf Flyinge Badmintonklubb
Kassör Bodil Forss, företagare, Flyinge
Pär Ulmén, banktjänsteman, Holmby
Kjell Karlsson pensionär, Flyinge
Jan-Olof Järvung, kyrkoherde, Gårdstånga
Suppleant Richard Bratten Hill, företagare, Holmby
Suppleant Lars Frank, banktjänsteman (delvis)

Revisorer Jan Andersson Flyinge och Ragnar Thulin Getinge
Revisorssuppleant Catharina Sachs

 

Under verksamhetsåret nov 2002 - dec 2003 har fem protokollförda sammanträden hållits och därtill ett möte med Flyingerådet, styrelsens referensgrupp. Styrelsen har därtill träffats vid ytterligare fyra tillfällen för informationsutbyte.
Styrelsen har tillsatt flera kommittéer som Vägkommitté Kjell Karlsson, Hästkommitté Roland Nilsson, Information och Turist Gunnar Petersson och Bredband Jonny Andersson. Dessa har haft ett antal möten under året.

Föreningen har haft sina lokaler i Bankhuset andra våningen.

Banken blev kvar

Färs o Frosta Sparbank har öppet ytterligare en dag i veckan. Föreningen har fått fina lokaler i bankhuset.

Hemsida
Hemsidan www.flyinge.nu ger dagsfärsk information till alla vad som händer i bygden. Ansvarig Gunnar Petersson

Vägskyltar

Tolv skyltar har placerats ut vid bygdens gränser och har fått mycket uppmärksamhet.

Flaggstänger

För att synliggöra bygden har vi inom bygden satt upp flaggstänger på flera platser med bygdens egen flagga. Femton flaggstänger, varav tio med bygdeflagga.

Tidningsartiklar

Föreningen har under året fått in ett trettiotal positiva artiklar rörande bygden i dagspressen.

Boken om Flyingebygden

Ett större bokverk om Flyingebygden har påbörjats. Ett 50-tal artiklar är klara och många författare håller på med efterforskning. Boken beräknas bli klar 2005 och omfatta 400 sidor.

Nyinflyttardag

Alla nyinflyttade bjöds till Flyinge Värdshus den 8 oktober, för att hälsas välkomna till bygden.

Bredband

Vi har jobbat för att bygden skall få bredband. Teliasonera har installerat ADSL i Flyinge. Teleservice erbjuder bredband via Radio-LAN och Sydkraft Bredband installerar bredband under 2004-2005.

Turistbroschyr

Föreningen har utformat en turistbroschyr som spridits lokalt inom bygden.

Allmänna kommunikationer, vägar

Skrivelser har skickats för att förbättra bussförbindelserna. Arbete har skett för att få tillstånd bättre ridvägar.

Påtryckningar

För att få medicinlåda, behålla Posten, få ATG-ombud, tomtmark för bostadsbebyggelse, ridvägar, vandringsleder, turistbyrå vid Shellmacken.

EU-projekt

Bygden medverkar i flera EU projekt tillsammans med Lunds Universitet i syfte att stärka bygden.

Examensarbete

Examensarbete kring bygden mötesplatsers har genomförts av fyra studentskor från Lunds Universitet.

Region Skåne och kommunerna

Goda kontakter med Region Skånes näringslivsutveckling. Föreningen medlem i Eslövs byalagsråd. Kontakter med både Lunds kommun och Eslövs kommun.

Flyinge den 4 mars 2004

Gunnar Petersson Roland Nilsson Jan Einar Holmgren

Kjell Karlsson Pär Ulmén Bodil Forss

Jan-Olof Järvung

 

Gunnar Petersson

 

 

 

 

Flyinge Utveckling är en allmännyttig, ideell politiskt obunden förening som verkar inom Flyingebygden

Kontakta föreningen

 

EMU Valet
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning