Äldre nyheter
Kontakta oss 
Möten 
Vad har genomförts 
Verksamhetsberättelse 
Tryckt information 
Boken 
Vänbygder 
Styrelsen
Medlemskap
Flyingekortet 
Lokaler
Kommittéer
Flyingerådet
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden
Forskning 
Sponsorer 
 Protokoll

Flyinge vad betyder namnet

 

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Gårdstånga-Holmby Rödakorsförening
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

EMU Valet
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning 

Protokoll från årsmöte i Flyinge Utveckling 2006-04-19

 

Årsmötet hölls i aulan på Flyinge Kungsgård och Gunnar Petersson hälsade 18 medlemmar enligt närvarolista, Bilaga 1, välkomna. Inbjudna gäster från SLUG och Miljöpartiet välkomnades. Ett stort tack riktades till Flyinge Kungsgård för att FU kan hålla sina årsmöten i en sådan fin miljö.

Information om viktiga händelser för Flyinge Utveckling under 2005 lämnades av Gunnar.
Leif Larsson informerade kring processen att bilda Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag, Flyinge BG AB.

Carl Schlyter höll ett intressant anförande kring Globala initiativ till lokal ekonomi. Carl som representerar Sverige i EU-parlamentet ville vara med då Sveriges första renodlade bygdebolag växer fram. Hans anförande gav en bild av vad som nu sker på andra håll i samma anda. Medborgarna på en plats tar större ansvar för att öka värdet där man bor och skapa lokalt arbete.

Björn Leander informerade om de nuvarande planerna för Flyinge AB och dess verksamhet. Björn berättade även om planerna på en upprustning av parken mellan Stora ridhuset och Warren Hastingsbanan och trädgården i anslutning till chefsbostaden. Tanken är att återskapa mycket av de forna vattenspeglarna kring Flyinge Kungsgård. Här riktade Björn ett stort tack till FU som medverkat till att genomföra förstudien i anslutning till arbetet med de tänkta planerna kring ett Ekomuseum.
Planering pågår för att ordna en Hingstsymphoni - musik av Helsingborgs Symphoniorkester och vackra hingstar i en uppvisning i Crafoordhallen någon gång i juni.

Efter gott kaffe och allmänt mingel påbörjades det formella årsmötet.

1 Val av ordförande
Gunnar Petersson valdes till ordförande för mötet.

2 Val av sekreterare
Leif Larsson valdes till sekreterare för mötet.

3 Val av två justeringsmän
Eva Fromm och Börje Caspari valdes till justeringsmän.

4 Styrelsen och revisorernas berättelser
Gunnar redovisade och gick igenom verksamhetsberättelsen för Flyinge Utveckling för 2005. Kopia bifogas protokollet, Bilaga 2. Bodil Forss redovisade och gick igenom den ekonomiska redovisningen. Kopia bifogas protokollet, Bilaga 3. Helen Persson gick igenom revisionsberättelsen. Kopia bifogas protokollet, Bilaga 4.

5 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.
Det påpekades av Börje Caspari att Kallelsen, även om den formellt fanns tillgänglig i tid på Internet och på anslagstavlor i Flyinge, borde ha anslagits på tavlor i Gårdstånga och Holmby. Bättring utlovades.

6 Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
Inga motioner har inkommit från medlemmarna.
Styrelsen framställde ärendet kring Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag.
Vid årsmötet 2005 fick styrelsen i uppdrag att bilda Flyinge BG AB under förutsättning att minst 100 aktieägare tecknade aktier. Till och med idag har 46 aktieägare tecknat Avtal om förvärv av aktier. Styrelsen är dock positiva till att bilda Flyinge BG AB med färre än 100 aktieägare och presenterade följande framställan till årsmötet:

ATT STYRELSEN FÅR I UPPDRAG ATT BILDA BOLAGET INOM 6 MÅNADER (19/10)

ATT FÖRSLAG TILL STYRELSELEDAMÖTER I BOLAGET KAN LÄMNAS TILL STYRELSEN INOM 4 MÅNADER (19/8)

En livlig och intressant diskussion följde. Alla svar och kommentarer var positiva till att gå vidare med bildandet av bolaget.
Ett enigt årsmöte gav därför styrelsen uppdraget att bilda Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag före den 19 oktober 2006. Styrelsen i Flyinge Utveckling tar emot förslag till ledamöter samt utser interimsstyrelsen i bolaget.

7 Ersättning till styrelsen och revisorerna
Som tidigare utgår ingen ersättning till styrelsemedlemmar eller revisorer.

8 Styrelsens förslag till utgifts- och intkomststat samt medlemsavgift
På grund av svårigheterna att bedöma storleken på bidrag för projekt som ansökts är det mycket svårt att etablera någon intäkts- och utgiftsbudget. Medlemsavgiften beslutades kvarstå. 50 kronor för enskild, 100 kronor för familj och 300 kronor föreningar och 500 kronor för företag.

9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Årsmötet valde medlemmar enligt valberedningens förslag enligt bifogade Bilaga 5. Bo Alvén har begärt entledigande ett år i förtid.
Den nya styrelsen består av:
Gunnar Petersson ordförande 1år
Björn Leander vice ordförande 2 år
Bodil Fors kassör 2 år
Leif Larsson sekreterare 1 år
Pär Ullmén ledamot 2 år
Jan-Olof Järvung ledamot 1 år
Ted Velander ledamot (fyllnadsval) 1 år

Suppleanter
Per-Erik Bertilsson 1 år
Maria Nilsson 1 år

10 Val av revisorer, revisorssuppleanter och valberedning
Årsmötet valde medlemmar enligt valberedningens förslag enligt bifogade bilaga.
Revisorer och valberedning
Helena Persson

Revisorssuppleant
Rune Andersson
Ragnar Thulin

11 Övriga frågor
Prästgården i Gårdstånga är till salu. Gunnar informerade om att FU har skrivit till Eslövs Kommun med önskemål om att kommunen använder sina möjligheter till att köpa strandremsan längs Kävlingeån för att säkerställa tillgänglighet för folk som rör sig längs ån. Platsen är mycket lämpad som mötesplats och för isättning och urtagning av kanoter. En namninsamling för att uttrycka sitt samtycke skulle kunna vara en lämplig åtgärd för att få kommunen på positiva tankar i ärendet.
Det behövs fler cykelvägar i bygden.
Den tänkta Busshållplatsen längs E 22 vid Igelösaöverfarten eller Shellmacken diskuterades och är starkt efterlängtad.
En gångbro över Kävlingeån vid Gårdstånga kyrka efterlystes.
Önskemål fanns om att protokollet för årsmötet publiceras på nätet.

 

 

Vid protokollet: Justerat:

 

Leif Larsson Eva Fromm


Börje Caspari

 

Gunnar Petersson

 

Flyinge Utveckling är en allmännyttig, ideell politiskt obunden förening som verkar inom Flyingebygden

Kontakta föreningen

 

EMU Valet
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning