Kontakta oss
Styrelsen
Medlemskap
Ekonomi
Stadgar
Vision

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Medlemskap i Flyinge Vägförening

Alla fastighetsägare i Flyinge samhälle är medlemmar. Varje fastighet har åsatts ett andelstal, som bildar grund för hur mycket man får betala om styrelsen föreslår och årsmötet beslutar om uttaxering. De flesta villorna har andelstalet 4. Årsmötet kan besluta om en uttaxering på ex 150 kronor per andelstal vilket då innebär 600 kronor att betala. Sedan nya stadgar antogs har dock föreningen inte begärt någon uttaxering. Nedan kan du läsa om bakgrunden till de nya stadgarna och andelstalen.

 

Ny lagstiftning från 1/1 1998 slår fast att Vägföreningar och Samfälligheter senast år 2003 skall ha genomfört en ny förrättning som innebär att nya andelstal skall fastställas.

Andelstal skall baseras på användning av vägar och grönområden i stället för som tidigare fastighetens taxeringsvärde.

Tanken med de nya andelstalen är att de skall äga giltighet under lång tid. De andelstal som nu kommer att fastställas skall därför baseras på fastighetens belägenhet och fastighetens användning. Lagstiftaren menar att näringsfastigheter skall kunna tilldelas högre andelstal än en villafastighet.

Lantmäteriverket fastställer nya andelstal i en så kallad förrättning.

Under 1999 har Eslövs kommun tagit två viktiga beslut som berör denna fråga.

1) att anslå 500 000 kronor i ökat anslag till mindre vägföreningar att fördelas beroende på antalet fastigheter/väglängd.

2) att för år 2000 del av detta belopp skall avsättas till kostnader för ny förrättning.

Eslövs kommun kommer att tillsammans med Annica Montelius, LMV att geonomföra ny förrättning.

Flyinge Vägförening har på årsmötet den 28/3 2000 beslutat

1) att ge styrelsen fullmakt att ansöka om ny förrättning samt att brevledes underrätta andelsägarna om de nya andelstal som LMV kommer att fastställa.

2) att godkänna nya stadgar innebärande ny grund för beräkning av andelstal samt smärre förrändringar i antalet styrelseledamöter samt hur kallelse till årsmöte skall ske.

Flyinge Vägförening räknar med att det förhöjda bidraget från Esölvs kommun skall innebära att utdebitering på de nya andelstalen ej skall behövas.

Flyinge Vägförening kommer i övrigt att verka på samma sätt som tidigare.

Flyinge Vägförening har på årsmötet den 26/4 2001 beslutat antaga nya stadgar för andra gången.

 

Förrättningen beräknas vara avslutad under augusti månad 2001.

Nya stadgar har antagits av två på varandra följande årsmöten och har registrerats av Lantmäteriet. 2001-07-09

De nya stadgarna kan studeras här.

Nya andelstal finns tillgängliga hos styrelsen och Lantmäteriverket.

Flyinge Vägförening är en samfällighetsförening som har till uppgift att sörja för underhåll av vägnätet inom Flyinge samhälle.

webmaster@flyinge.nu

 

SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning