Kontakta oss
Styrelsen
Medlemskap
Ekonomi
Stadgar
Vision

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

STADGAR 2001

 

Stadgar för Flyinge Vägförening enligt lagen (1973:1150/1151) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.
Eslövs kommun Skåne län

§ 1Firma Föreningens firma är Flyinge Vägförening
§ 2Samfälligheter Föreningen förvaltar vägar och grönområden inom Flyinge samhälle förutom genomfartsleder med beteckning GA:5
§ 3Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.
§ 4Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.
§ 5Styrelsesäte, sammansättning För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Eslövs kommun. Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 2 suppleanter.
§ 6Styrelseval Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år.Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
§ 7Styrelsekallelse till sammanträde, föredragningslista Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.
§ 8Styrelsebeslutförhet, protokoll Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.
§ 9Styrelse,förvaltning Styrelsen skall:
1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
§ 10Revision För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 3 veckor före ordinarie stämma. Revisorerna kan även utgöra föreningens valberedning
§ 11Räkenskapsperiod Föreningens räkenskapsperiod omfattar kalenderår.
§ 12Underhålls och förnyelsefond Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 1000 kronor.
§ 13Föreningsstämma Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
§ 14Kallelse till stämma Styrelsen kallar till stämma, genom anslag på minst 2 anslagstavlor inom Flyinge samhälle.Kallelse skall ske senast 3 veckor före sammanträdet.I kallelsen skall anges tid och plats för stämman,vilka ärenden som skall förekomma på stämman,uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom anslag på minst 2 anslagstavlor inom Flyinge samhälle.
§ 15Motioner Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.
§ 16Dagordning vid stämma Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare för stämman
3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelser
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10 val av revisorer och suppleanter
11 fråga om val av valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.


§ 17Stämmobeslut Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.


§ 18Protokollsjustering tillgänglighållande Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.Dessa stadgar har antagits vid två på varandra följande stämmor.

Flyinge den 29/3 2000 Gunnar Petersson, ordförande stämman

Flyinge den 26/4 2001 Kjell Karlsson, ordförande stämman

Flyinge Vägförening är en samfällighetsförening som har till uppgift att sörja för underhåll av vägnätet inom Flyinge samhälle.

webmaster@flyinge.nu

 

SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning